اعضا - علی اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 
 1. بررسی تنوع ژنتيکی کلکسيون لوبيای بانک ژن گياهی ملی ايران. 1373. مجله تحقيفات کشاورزی نهال و بذر، جلد 10، شماره های 1 و 2، صفحه1 تا 11.
 2. اصغری، ع.، محمدی، ا. ق.، مقدم، م. تورچی، م. دباغ، ع. 1385. شناسايی نشانگرهای رپيد پيوسته با QTLهای مقاومت به سرما در کلزا. مجله دانش کشاورزی، شماره 1 جلد 16 ص213-221.
 3. اصغری، ع.، محمدی، ا. ق.، مقدم، م. تورچی، م. دباغ، ع. 1385. مکان يابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از نشانگرهای ريزماهواره. 1385. مجله علوم زراعی. جلد 7 شماره 3 ص 211-202.
 4. شکوهيان، ع. ا.، ع. اصغری. 1386. بررسی سازگاری اکوتيپ های زعفران به شرايط اقليمی اردبيل. مجله علوم کشاورزی، 38(4): 570-563.
 5. ايمانی، ع. ا.، ع.ا. جعفری، ر. چوگان، ع. اصغری و ف. درويش. 1387. استفاده از شاخص­های گزينش همزمان در توليد واريته­های ترکيبی به منظور اصلاح عملکرد و کيفيت علوفه در فستوکای پابلند در شرايط استان اردبيل. فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، جلد 16، شماره 2، ص. 274-284.
 6. راسخ، م.، ا.ح. افکاری، ع. اصغری و س. مينايی. 1387. مقايسه برخی خواص فيزيکی و مکانيکی گندم سن زده و سالم رقم سرداری. مجله علوم و صنايع غذايی ايران، 4(3): 29-21.
 7. شکوهيان، ع.ا.، ع. اصغری و ب. اسماعيل­پور. 1387. بررسی تاثير تيديازرون بر عملکرد ارقام سيب. مجله علمی کشاورزی، 30(3): 101-93.
 8. ايمانی، ع. ا.، ع.ا. جعفری، ر. چوگان، ع. اصغری و ف. درويش. 1387. بررسی عملکرد و کيفيت علوفه در 36 جمعيت F. arondinace به منظور معرفی ارقام مناسب برای اصلاح مراتع. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 15 جلد 4، ص. 493-507.
 9. قلی نژاد، ا.، توبه، ا.، حسن زاده قورت تپه، ,. و اصغری، ع. 1388. تاثير تراکم بوته و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان. مجله دانش کشاورزی. جلد 18، شماره 1، ص. 98-87.
 10. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1388. تاثير تناوب زراعی، کاربرد کود شيميايی و علف کش بر کنترل علف های هرزچاودار زمستانه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، 47: 610-601.
 11. جماعتی، ش.، ا. توبه، ک. هاشمی مجد، ع. اصغری، م. حسن زاده، ر. ذبيحی، م. شيری جناقرد. 1388. تاثير تراکم بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر درصد پروتئين، عملکرد و تجمع نيترات در غده سيب زمينی. مجله توليد گياهان زراعی، 2(3): 164-151 .
 12. تقی زاده، ر.، جعفری، ع.ا.، اصغری، ع.، چوگان، ر. 1388. بررسی تنوع ژنتيکی جمعيت­های Agropyron cristatum با استفاده از نشانگرهای RAPD. فصلنامه پژوهش­های علوم گياهی، 14(2): 18-8.
 13. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع.، توليکف، م. 1388. بررسی تاثير تداخل علف هرز-گياه زراعی بر ساختار  کانوپی علف­های هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثير کاربرد کودهای شيميايی. مجله فناوری توليدات گياهی، 9(1): 1-9.
 14. دليری، ر.، شکرپور، م. اصغری،ع.، اسفندياری، ع.، سيدشريفی، ر. 1389. ارزيابی اکوتيپ­های مختلف ماريتيغال از نظر مقاومت به خشکی در محيط کشت هيدروپونيک. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، 1: 9-13.
 15. اصغری، ع.، جعفری، ع.ا.، شکرپور، م.، محمددوست چمن آباد، ح.ر. 1389. بررسی تنوع ژنتيکی درون و بين جمعيت­هایAgropyron  با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، 18(2): 153-143.
 16. اصغری، ع.، پناهی، ا.، شکرپور، م.، محمددوست چمن آباد، ح.ر.، ايمانی، ع.ا.، سفاليان، ا. 1389. بررسی تنوع ژنتيکی اکوتيپ­های علف باغ (Dactylis glomerata L.) بر اساس نشانگرهای RAPD. فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، 18(2): 226-214.
 17. افکاری، ا. ح.، اصغری، ع.، محمدی آيلار، س.، شکوهيان، ع.ا. 1389. اثر دما و اندازه ميوه بر تابع احتمال آسيب ديدگی گوجه­فرنگی تحت اثر ضربه. مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی)، 33 (1): 50-41.
 18. تقی زاده، ر.، جعفری، ع.ا.، ايمانی، ع.ا.، اصغری، ع.، چوگان، ر. 1390. تنوع مورفولوژيکی و مولکولی جمعيت های ايرانی علف گندمی بيابانی (Agropyron desertrom). فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، 19(1): 100-85.
 19. سيدی نسب، س.، محمددوست چمن آباد، ح.ر.، نوری قنبلانی، ق.، اصغری، ع. 1390. تاثير تعداد شخم و ميزان مصرف علف کش متری بوزين بر روی ساختار علف­های هرز سيب زمينی. نشريه حفاظت گياهان، 25(1): 72-66.
 20. درگاهی، ی.، اصغری، ع.، شکرپور، م.، رسول زاده، ع.، عشقی، ا.غ.، شيری، م.ر. 1390. ارزيابی تحمل تنش­ کم آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص­هاي تحمل.  مجله دانش کشاورزی و توليد پايدار. 21(3): 133-119.
 21. محمددوست، ح.ر.، اصغری، ع.، حبيبی، غ.، پور مراد، ب. 1390.  تاثیر علف کش ها و بقایای گیاهی در کنترل تلفیقی علف های هرز سیب زمینی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 4(1): 171-186.
 22. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، پورمراد، ب، اصغری، ع. 1390. تاثير کاربرد کود اوره و علفکش تو-فور-دی بر تراکم و آرايش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه. نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع کشاورزی)، 2(25): 145-151.
 23. محمدي آيلار، س.، مينايي، س.، افكاري سياح، ا.ح.، شهيدزاده، م.، اصغري، ع. 1390. بررسي خواص مکانيکي گوجه فرنگي تحت بارگذاري فشاري طي مراحل مختلف رسيدگي پس از برداشت. مجله مهندسي بيوسيستم ايران، 42(2): 191-196.
 24. محمددوست چمن‌آباد، ح.ر.، همتی، خ.، اصغری، ع.، برمکی، م. 1390. تاثير نيتروژن و تداخل علف‌های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم گندم. نشريه دانش کشاورزی و توليد پايدار، 23(4): 131-140.
 25. نخعی بدرآبادي، م.، شکرپور، م.، اصغري، ع.، اسفندياري، ع.ا. 1391. تعيين روابط بين انتقال ماده خشک و برخی صفات مورفولوژيک در ژنوتيپ­هاي جو به کمک تجزيه به عاملها تحت شرايط تنش کم آبی. پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعی، 4(10): 109-122.
 26. نعمتي، م.، اصغري، ع. 1391. تغييرات مقدار و فلورسانس کلروفيل و قندهاي محلول کل در ارقام کلزا در شرايط تنش اسمزي. دانش کشاورزی و توليد پايدار، ويژه نامه
 27. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1391. تاثير تاريخ و روش­های کاشت مستقيم بر عملکرد بذر چغندرقند. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 96: 49-56.
 28. اصغری، ع.، بزرگی، ز.، شکرپور، م.، جعفری، ع.ا. 1391. بررسی روابط خويشاوندی برخی گونه­های ماشک (vicia spp.). فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، 20(1): 39-54.
 29. نعمتي، م.، اصغري، ع. 1391. ارزيابي تحمل تنش اسمزي در ارقام كلزا در شرايط آبكشت. علوم و فنون كشت‌هاي گلخانه‌اي، 3(11): 19-30.
 30. ييلاقي، ش.، قرباني ا.، اصغري، ع. و حيدري، م. 1391. مقايسة تنوع گونه­اي دو منطقة قرق و چرا در مراتع گردنة قوشچي اروميه. 6(3): 282-293.
 31. درگاهی، ی.، اصغري، ع.، شکرپور، م. رسولزاده، ع. 1391. اثر تنش کم­آبی بر خصوصيات مورفولوژيک ريشه در ارقام کنجد. مجله الکترونيک توليد گياهان زراعی، 5(4): 172-151.
 32. فائز، پ.، نواب پور، س.، اصغري، ع.، رمضانپور، س.س. 1392. ارزيابي نقش تبادلي راديكال­هاي اكسيژن بر بيان برخي ژن­هاي پاداكسيدان در گندم. فصلنامه علمي - پژوهشي ژنتيك نوين، 8(1): 110-99.
 33. حيدري، ف.، رسولزاده، ع.، سپاسخواه، ع.، اصغري، ع. و قويدل، ا. 1392. اثر مديريت بقاياي گياهي بر ويژگيهاي فيزيكي و بيولوژيكي خاك و عملكرد ذرت علوفه اي و جو. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب وخاك. 7(65): 233-248.
 34. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1392. تاثير تناوب زراعی و نيتروژن بر ميزان آلودگی مزارع سيب‌زمينی به علف‌های هرز. مجله حفاظت گياهان زراعی. 27(4):490-484.
 35. بهی، م.، سفاليان، ا.، اصغری، ع.، شکرپور ، م.، خماری، س.، فيروزی، ب. 1392. ارزيابی ارتباط مقاومت به يخ‌زدگی با نشانگرهای پروتئين‌های ذخيره‌ای و برخی صفات فيزيولوژيک در جو. نشريه به‌نژادی گياهان زراعی و باغی. 1(1): 1-10.
 36.  اصغری، ع.، درگاهی، ی.، رسول زاده، ع.، احمديان، م. 1392. ارزيابی صفات مورفولوژيکی ارقام کنجد از نظر در شرايط تنش­ کم‌آبی با استفاده از تجزيه به عامل‌ها.  نشريه علمی پژوهشی پژوهش‌های زراعی ايران. 11(4): 593-607.
 37. زهری، ص.، اصغری، ع.، دادخواه، م. 1392. تنوع جمعيت‌های زنبور عسل بر اساس نشانگرهای مورفولوژيکی ريزماهواره در استان اردبيل. مجله زیست شناسی ايران. 26(4): 471-462.
 38. سفاليان، ا.، سلمانی صمدی، ر.، اصغری، ع.، شکرپور، ع.، صدقی، م.، فيروزی، ب. و احمدپور، ف. 1392. ارزيابي تحمل شوري در ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با نشانگرهاي مولكولي. به نژادی گياهان زراعی و باغی، 1(2): 174-161.
 39. ييلاقی، ش.، قربانی، ا.، اصغری، ع. و حيدری، م. 1392.  بررسی غنا و يکنواختی گونه­ای در مناطق قرق و تحت چرا در مراتع گردنه قوشچی اروميه. فصلنامه علمی پژوهشی اکوسيستم­های طبيعي ايران، 4(1):43-33.
 40. درگاهی، ی.، اصغري، ع.، رسولزاده، ع. آقایی­فرد، خ.، احمدیان، م. 1393. اثر تنش کم­آبی بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد. به­نژادی گياهان زراعی و باغی، 2(2): 183-171.
 41. قربانی، ا.، اصغری، ع. 1393. بررسی اثر عوامل بوم شناختی موثر بر انتشار گونه Festuca ovina در مراتع جنوب شرق سبلان. فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات مرتع و بيابان ايران. 21(2): 381-368.
 42. محمددوست چمن‌آباد، ح.ر.، پورمراد، ب.، اصغری، ع.، مهدی زاده، م. 1393. ارزيابی تاثير مقدار کاربرد نيتروژن و دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی عملکرد دانه و و کارآيی مصرف نيتروژن در گندم زمستانه. نشريه دانش کشاورزی و توليد پايدار، 24(2): 93-85.
 43. بندريان، پ.، سفاليان، ا.، اصغری، ع.، صدقی، م.، عشقی، اغ. 1393. بررسی پلی مورفيسم الکتروفورزی ارقام سويا از نظر پروتئين های با وزن مولکولی پايين (LMW-GS).  مجله ژنتيک نوين، ويژه نامه دورازدهمين کنگره ژنتيک ايران.
 44. عبدی، ع.ا.، سفاليان، ا. اصغری، ع. و باقری، ه. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی ارقام پنبه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR. مجله ژنتيک نوين، ويژه نامه دورازدهمين کنگره ژنتيک ايران.
 45. عبدی، ع.ا.، سفاليان، ا. اصغری، ع. و باقری، ه. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی ارقام پنبه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. مجله ژنتيک نوين، ويژه نامه دورازدهمين کنگره ژنتيک ايران.
 46.  قربانی، ا.، احمدآلی، و. و اصغری، ع. 1393. بررسی اثر فاصله از روستا و تغيير ترکيب و تنوع پوشش گياهی در مراتع جنوب شرقی سبلان. نشريه علمی پژوهشی مرتع، 8(2):91-178.
 47.  سپهري، م.، سفاليان، ا.، اصغري، ع.، فيروزي، ب. و احمدپور، ف. 1393. ارزيابي تنوع ژنوتيپ هاي سويا از نظر تحمل به تنش سرما با استفاده از صفات فيزيولوژيك و نشانگر ISSR. ژنتيک نوين، 9(4): 470-459.
 48. سعدلو پاريزي، م.، اصغري، ع. و اخگر، ع.ر. 1393. مطالعه تأثير تنش کادميم بر خصوصيات مورفولوژيکی و ميزان تجمع اين عنصر در جو. نشريه پژوهش های زراعی ايران، 12(4): 765-751.
 49. زارع حصاری، ب.، قربانی، ا.، عظيمی مطعم، ف.، هاشمی مجد، ک. و اصغری ع. 1393. عوامل موثر بر پراکنش گونه Artemisia fragrans Willd در دامنه های جنوب شرقی سبلان. نشريه علمی پژوهشی مرتع، 8(3): 250-238.
 50. نادری، ح.، شکرپور، م.، اصغری، ع.، کانونی، ه. و اسفندياری، ع. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی لاين های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR. علوم گياهان زراعی ايران، 45(4): 519-509.
 51. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، سياح، م.، اصغری، ع. پورمراد، ب. 1393. تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی (Sinapis arvensis ) و کنگروحشی (Cirsium arvense) ( بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا. نشريه زراعت (پژوهش و سازندگی)، 105: 47-41.
 52. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، بخشی، م.، اصغری، ع. و محمدنیا، ش. 1393. ارزیابی شاخص های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف های هرز. مجله دانش علف های هرز. 10: 155-166.
 53. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، رفیعی، س. و اصغری، ع. 1394. تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف های هرز مزارع گوجه فرنگی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. ويژه نامه تابستان 94: 75-86.
 54. قربانی، ا.، عباسی خانیکی، م.، اصغری، ع.، امیدی، ع. و زارع حصار، ب. 1394. مقایسه برخی عوامل بوم شناختی موثر در انتشار گونه های Artemisia austriaca, Artemisia fragrans در مراتع جنوب شرقی سبلان. نشریه علمی پژوهشی مرتع، 9(2): 129-141.
 55.  سفالیان، ا.، اصغری، ع.، رسولزاده، ع.، سیفی جهان، ر.، جماعتی، ش. و فیروزی، ب. 1394.  ارزیابی تنوی ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ­های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ISSR. نشریه زراعت دیم ایران، 4(2): 129-223.
 56.  نظری عنبران، ف.، قربانی، ا.، اصغری، ع.، عظیمی، م.، تیمورزاده، ع. 1394. بررسی فلورستیک و تنوع گونه ای در گرادیان ارتفاعی لاهرود-شابیل (شمال سبلان). نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 3(7): 1-17.
 57. طهماسب عالی، م.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، محمددوست چمن آباد، ح.ر. رسول زاده، ع. 1395. اثر تنش اسمزی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 19: 112-123.
 58. دژستان، س.، ایزدی دوگونچی، م.، اصغری، ع.، صادق زاده، ب. 1395. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های جو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباط صفات وابسته به سازگاری به خشکی. مجله به نژادی نهال و بذر. 1(32): 67-81.
 59. محمدنیا، ش.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، محمددوست چمن آباد، ح.ر. و کریمی زاده، ر. 1395. ارزیابی لاین های گندم دوروم با استفاده از شاخص های تحمل تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8(20): 23-11.
 60. یوسفی آذرخانیان، م.، اصغری، ع.، احمدی، ج. و جعفری، ع.ا. 1395. ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی گونه­ها و اکوتیپ­های مریم گلی با استفاده از روش­های آماری چند متغیره. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8(20): 133-141.
 61. گوگردچی، و.، دژستان، س.، ايزدی دوگونچی، م. ابراهیمی، م.ع.، اصغری، ع. و صادق زاده، ب. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه صفات فنولوژیکی مرتبط با فرار از خشکی در لاین های جو با استفاده از نشانگرهای ريزماهواره. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، (20): 70-60.
 62. آذرتاج، ا.، رسولزاده، ع. اصغری، ع.، اسمعلی، ا. 1395. بررسی تأثيرشيب و پوشش سنگريزه بر توليد رواناب و فرسايش خاک با استفاده از شبيه ساز باران )مطالعه موردی: حوزه آبخيز پل الماس، اردبيل(. تحقیقات آب و خاک ایران، 48(1): 105-111.
 63.  محرم نژاد، س.، ولی زاده، م.، سفالیان، ا. شیری، م.ر. و اصغری، ع. 1396. تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعی و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در سه هیبرید ذرت (Zea mays L.). تحقیقات غلات، 6(4): 531-521.
 64.  طهماسب عالی، م.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، محمددوست چمن آباد، ح.ر. رسول زاده، ع. 1396. بررسی برخی ارقام گندم از لحاظ صفات مورفولوژیکی و شاخص­های تحمل به تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(21): 55-44.
 65.  عبدالهی، ف.، محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1396. بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم  (Triticum aestivum L.) با خردلوحشی (Sinapis arvensis L.). نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي،) 31(4): 591-581.
 66.  اصغری، ع.، محمدنیا، ش.، فلاحی، ه. 1396. بررسی تحمل به شوری در برخی ارقام کلزا با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(24): 166-178.
 67.  آذرتاج، ا.، رسولزاده، ع. اصغری، ع. 1397. بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه ساز باران در منطقه حیران اردبیل. نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز. . 10(1): 1-13.
 68.  حسنپور ریحانی، ک.، سفالیان، ا.، زارع، ن.، اصغری، ع.، اسماعیل­پور، ب. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی اکوتیپ­های پونه  Mentha longifoliaبومی ایران. ژنتیک نوین، 12(4): 617-625.
 69.  رمزی، ا.، اصغری، ع.، خماری، س.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر. 1397. بررسی تحمل لاین­های پیشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum L. supsp. Durum Desf.) تحت شرایط تنش آلومینیوم. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(25): 63-72.
 70. محمدی، آ.، سفالیان، ا.، جعفری، ح.، اصغری، ع.، شکاری، ف. 1396. ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین­های دو جمعیت جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله گیاهچه­ای با استفاده از تجزیه­های چند متغیره. تحقیقات غلات، 7(3): 420-399.
 71. محمودی، هادی، شکوهیان، ع.ا.، اصغری، ع.، قنبری، ع. 1396. بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد. پژوهش در میوه کاری، 2(2): 108-96.
 72. احمدآلی، و.، قربانی، ا.، عظيمی مطعم، ف.، اصغری، ع.، تيمورزاده، ع. و بدرزاده، م. 1394. بررسی فلور، شکل زیستی، کوروتيپ و تغییر تنوع و یکنواختی گونه ای تحت تاثیر فواصل مختلف چرایی از کانون های بحرانی در دامنه های جنوب شرقی سبلان. مجله تاکسونومی و بیو سیستماتیک. 7(23): 86-69.
 73. حسنیان، س.، سفالیان، ا.، داوری، د.، اصغری، ع.، جمشیدی، م. 1396. ارتباط نشانگرهای پروتئینی با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپ های عدس. مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 6(2): 332-321.
 74.   جوادی، ا.، خماری، س.، اسماعیل­پور، ب، اصغری، ع. 1397.  بررسی مقاومت به تنش شوری در بذرهای حاصل از بوته­های گوجه­فرنگی محلول­پاشی شده با 24- اپی براسینولید و نانواکسید روی. مجله فرایند و کاربرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)، 7(24): 120-103.
 75. حسنیان، س.، سفالیان، ا.، داوری، د.، اصغری، ع.، جمشیدی، م.، کریمی زاده، ر. 1395. ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ­های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی. مجله گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی)، 39(3): 38-27.
 76.  کریمی زاده، ر.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، شهبازی، ک.، حسین پور، ط.، قوجق، ح.، آرمیون، م. 1398. شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(1): 189-200.
 77. محمدنیا، ش.، اصغری، ع.، حسن­پناه، د.، کریمی­زاده، ر.، شکوهیان، ع.ا. 1398. ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبرید­های سیب­زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف. پژوهش­های زراعی ایران. 17(2): 253-241.
 78. سفالیان، ا.، اجری، ف.، صبوری، ع.، اصغری، ع. و حسنیان، س. 1398. بررسی همخوانی گروه­بندی ژنوتیپ­های برنج آپلند و لولند با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و شاخص­های تحمل به تنش خشکی. زیست فناوری گیاهان زراعی، 8(4): 64-51.
 79. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1396. گروه بندی لاین های اینبرد نو ترکیب گندم بهاره از لحاظ برخی صفات زراعی، مجله زراعت و اصلاح نباتات، 13(1): 54-43.
 80. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1397. اثر تغییرات صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 11(4): 816-803.
 81. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س.، نورآیین، م. 1397. مکان­یابی QTLهای اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن­ها با محیط بر عملکرد بیولوژیک در اینبرد لاین­های نوترکیب گندم نان بهاره. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 10(1): 83-67.
 82. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س.، نورآیین، م. 1397. مکان­یابی QTLهای کنترل کننده صفات فنولوژیک در گندم نان. مجله ژنتیک نوین. 13(2): 272-259.
 83. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1397. برآورد وراثت­پذیری و ارتباط بین صفات در لاین­های خالص نوترکیب گندم بهاره تحت شرایط نرمال و تنش کم­آبی انتهای فصل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(27): 19-10.
 84. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا.، محمدی، س.، نورآیین، م. و خلیلی، م. 1398. مکان­یابی QTLهای افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین­های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره. زیست فناوری گیاهان زراعی، 8(4):91-81.
 85. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1398. گروه­بندی لاین­های نوترکیب گندم نان از نظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط کم­آبی انتهای فصل. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 12(4): 989-1002. http://dx.doi.org/10.22077/escs.2019.1429.1311
 86.  زالی، ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا.، اصغری، ع. و زین العابدینی، م. 1395. اثر تنش خشکی بر پارامترهاي فیزیولوژیکی و تجمع اسیدهاي آمینه در کلزا. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8(18): 203-191.
 87. زالی، ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا.، اصغری، ع. و زین العابدینی، م. 1395. راهکارهاي مناسب گزینش ژنوتیپ­هاي متحمل به تنش خشکی در کلزا. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8(20): 90-77.
 88. زالی، ح. سفالیان، ا.، زین العابدینی، م.، حسنلو، ط.، اصغری، ع. و علیزاده، ب. 1397. بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره در کلزا. مجله ژنتیک نوین، 13(1): 63-77.
 89. زالی، ح.، سفالیان، ا.، زین العابدینی، م.، حسنلو، ط.، اصغری، ع. و علیزاده، ب. 1397. بررسی تنوع مولکولی و ساختار ژنتیکی ارقام و لاین­های کلزا با استفاده از نشانگرهای SSRهای مرتبط با QTLهای تحمل به خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(26): 75-65.
 90. زالی، ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا.، اصغری، ع.، زین العابدینی، م. 1398.  شناسایی ژنوتیپ­های کلزا متحل به خشکی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده­آل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(29): 126-117.
 91. زالی ح.، سفالیان، ا.، حسنلو، ط.، زین العابدینی، م. و اصغری ع. 1398.  بررسی ارتباط بین تعدادی از صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک کلزا با نشانگرهای مولکولی SSR در شرایط تنش خشکی. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 12(4): 1029-1017.
 92. زالی ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا. و اصغری ع. 1399.  بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه در ارقام کلزا (Brassica napuss L.). تنش­های محیطی در علوم زراعی، 13(3): 747-735.
 93. امامی، ص.، اصغری، ع.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر.، علی رسول­زاده، ع.، رمزی، ا. 1398. بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین­های پیشرفته گندم دوروم. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 12(3): 707-697.
 94. شکوهیان، ع.، اصغری، ع. و محمودی، ه. 1398. بررسی کاربرد اسید هیومیک بر جذب عناصر غذایی و شاخص­های کمی و کیفی کیوی­فروت. نشریه علوم باغبانی، 32(2): 256-247.
 95. رفیعی سربیژن نسب، ف.،آیین، ا.، آل­ابراهیم، م.ت.، محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1398. بررسی روش­های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت. دانش علف­های هرز ایران. 15(2): 63-55. Doi: https://dx.doi.org/10.22092/IJWS.2019.1502.05
 96.  رجبی هشجین، م.، اصغری، ع.، زین العابدینی، م. و غفاری، م.ر. 1398. مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه های گیاه دارویی شنبلیله .(Trigonella L. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر. 35(5): 730-721.  Doi: https://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2019.125203.2500
 97. داداشی، ق.، اصغری، ع.، عبادی ا.، یوسفی آذرخانیان، م. 1398. ارزیابی برخی خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی­اکسیدانی اکوتیپ­های گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تاثیر تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(33): 149-140.
 98. اصغری، ع.، تعدیلی، س.،  کریمی­زاده، ر.، سفالیان امید.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر. 1399. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از شاخص‌های تحمل.  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34): 185-198.
 99. عبداللهی حصار، ا.، سفالیان ا.، علیزاده ب.، اصغری ع. و زالی ح. 1399. ارزیابی برخی ژنوتیپ­های پاییزه کلزا براساس صفات زراعی و شاخص SIIG. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34): 151-159.
 100. Asghari, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam and H.R. Mohammaddoost. 2007. QTL analysis for cold resistance related traits in Brassica napus using RAPD markers. J. of Food, Agri. And Envir., 5 (3&4): 184-188. ISI
 101. Asghari, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam and H.R. Mohammaddoost. 2007. Identification of QTLs controlling winter survival in Brassica napus using RAPD markers. J. of Biotechnology and Biotechnological Equipments, 21(4): 267-230. ISI.
 102. Asghari, A., Y. Agayev, S.A.A. Fathi. 2007. Karyological study of four species of wheat grass (Agropyron SPP.). Pakistanian journal of Biological Sciences, 10(7): 1093-1097. ISI
 103. Mohammaddoust, H. R., A. Asghari and A. M. Tulikov. 2007. The effects of weed-crop competition on nutrient uptake as affected by crop rotation and fertilizers, PJBS, 10 (22): 4128-4131. ISI.
 104. Asghari, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam, M. Turchi and A. Dabag Mohammadinasab. 2008. Analysis of quantitative trait loci associated with freezing tolerance in rapeseed (Brassica napus L.). J. of Biotechnology and Biotechnological Equipments, 22(1): 548-552. ISI
 105. Asghari, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam and A. A. Shokuhian. 2008. Identification of SSR and RAPD markers associated with QTL of winter survival and related traits in Brassica napus L. African Journal of Biotechnology, 7(7): 897-903. ISI
 106. Fathi, S.A.A., A. Asghari and M. Sedgi. 2008. Interaction of Aeolothrips intermedius and Orius niger in controlling Thrips tabaci on potato. Int. J. Biol. Agri. Biol., 10(5): 521-525. ISI
 107.  Mohammaddoust, H. R., A. Asghari, A. M. Tulikov, M. Hasanzadeh and M. R. Saidi. 2008. Effect of fertilizer application on density, dry matter and seed characteristics of garden corn flower (Centaurea cyanus L.) and corn spurrey (Spergula vulgaris L.). Pak. J. Weed Sci. Res. 14(1-2): 73-80.
 108. Zargarzadeh, F., A. Gorbani, A. Asghari and G. Nouri-Ganbalani. 2008. The effect of climatic factors on potato late blight disease in Ardabil plain of Iran. J. of  Food, Agri. And Environmental, 6(3&4): 200-205. ISI
 109. Hasanzadeh, M., A. Asghari, Sh. Jamaati-e-Somarin, M. R. Saidi, R. Zabihi And S. Hokmalipour. 2009. Effect of water deficit on drought tolerance indices of Sesame (Sesamum indicum L.) genotypes in Moghan region. Reseach J. of Environmental Sci., 3(1): 116-121. ISI.
 110. Mohammaddoust Chamanabad, H.R., A. Ghorbabi, A. Asghari, A. M. Tulikov, F. Zargharzadeh. 2009. Long-term effects of crop rotation and fertilizers on weed community in spring barley. Turkish, J. Agriculture and Forestry, 33: 315-323. ISI.
 111. Asghari, A., A.A. Fathi, S.A. Mohammadi and H.R. Mohammaddoust. 2009. QTL analysis for diamondback moth resistance in canola (Brassica napus L.). International Journal of Plant Production, 3(3):29-33. ISI.
 112. Arghavani, A., A. Asghari, M. Shokrpour and H.R. Mohammaddoust. 2010. Genetic diversity in two Agropyrun species using RAPD markers. Reseach J. of Environmental Sci., 4(1): 50-56. ISI.
 113. Naghavi, A., Sofalian, O., Asghari, A. and Sedghi, M. R. 2010. Relation between freezing tolerance and seed storage proteins in winter bread wheat (Triticum aestivum L.). Turkish Journal of Field Crops, 15(2): 154-158.
 114. Mohammaddoust, H.R., Asghari, A. and Nateghi, G. 2011. Effect of nitrogen rates on critical period for weed control in potato. Pak. J. Weed Sci. Res. 17(1): 33-40.
 115. Shokrpour, M., Asghari, A., Torabi Gigloo, M., Bahrampour, S. 2011. Study of some agronomic attributes in milk thistle (Silybum marianum Gaertn.) ecotypes from Iran. Journal of Medicinal Plants Research, 5(11): 2169-2174.
 116. Asghari, A., Shokrpour, M., Mohammaddouste Chamanabad, H.R., Sofalian, O. 2011.  Evaluating genetic diversity of canola cultivars using morphological traits and molecular markers.  Romanian Biotechnology letter, 16(4): 6305-6312. (WOS, JCR, IF=0.396)   
 117. Abdi, A.A., Sofalian, O., Asghari, A., Shokrpour, M., Bagheri, H., Seyyedmasoumi, S.Y. 2012. Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) Markers to Study Genetic Diversity Among Cotton Cultivars in Associated with Salt Tolerance. Notulae Scientia Biologicae, 4(4): 120-126.
 118. Sofalian, O., Asgari, A., Shokrpour M., Asghari Zakarya, R. 2012. Relationship between storage protein banding pattern and growth type of some bread wheat varieties. Emir. J. Food Agric. 24(4): 288-292. (WOS) 
 119. SOFALIAN, O., ASGHARI, A., ASGHARI-ZAKARIA, R. FIROOZI, B. 2012. Classification of Barley Cultivars Using Seed Storage Protein Markers Related to Some Physiological Traits.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5(2): 56-60. If= 0.238  
 120. Nemati. M., Asghari, O. sofslian, A., Rasoulzadeh, A., Mohamaddoust Chamanabad, H.R. 2012. Effect of Water Stress on Rapeseed Cultivars Using Morpho-Physiological Traits and Their Relations with ISSR Markers. Journal of Plant Physiology and Breeding, 2(1): 55-66.
 121. Jam Baranduzi, A., Sofalian, O., Asghari Zakaria, R., Asghari, A. and Shokrpour, M. 2013. Assessment of genetic diversity in Aegilops species in North-West of Iran using ISSR marker. YYU J. AGR. SCI., 23(2): 66–75. (JCR, IF=0.238)
 122. Sofalian, O. Miandoab, P.B., Asghari, A., Sedghi, M., Eshghi, A. 2013. Relationship between salt tolerances related physiological traits and protein markers in soybean culticars (Glycine max L.). Ceretari Agronomice in Moldova, XLVI(4): 47-56.
 123. Sofalian, O., Bandarian P., Asghari, A., Sedghi, M., Firoozi, B. 2015. Identification of seed storage protein polymorphism in some soybean (Glysine max Merril) genotypes using SDS-PAGE technique. YYU Jounal of Agriculture Science, 25(2): 127-133. (JCR, IF=0.238)
 124. Yousefiazarkhanian, M., Asghari, A., Ahmadi, J. Asghari, B. and Jafari, A.A. 2015. Genetic diversity assessment of some Salvia Sp. Ecotypes based on ISSR markers. Biological Forum, 7(1): 286-288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 125. Moharramnejad, S., Sofalian, O., Valizadeh, M., Asgari, A., Shiri, S. 2015. Proline, glycine betaine, total phenolics and pigment contents in response to osmotic stress in maize seedlings. J. Bio Sci. Biotechnol. 4(3): 313-319. ISI 0
 126. Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A., Hosein, S.M. 2015. Appraising of drought tolerance relying on stability analysis indices in canola genotypes simultaneously, using selection index of ideal genotype (SIIG) technique: Introduction of new method. Biological Forum – An International Journal, 7(2): 703-711. ISI 0
 127. Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A., Zeinalbedini, M. 2015. The influence of drought stress on nutrients uptake and physiological responses in rapeseed (Brassica napus L.) lines. Journal of Pure and Applied Microbiology, 9: 425-436. (IF 2013= 0.073)
 128.  Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A. 2015. AMMI and GGE Biplot Analysis of Yield Stability and DroughtTolerance in Brassica napus L. Agricultural Comunications, 4(1): 1-8.
 129. Moharramnejad, S., Sofalian, O. Valizadeh, M., Asgari, A. and Mohammadreza, S. 2016RESPONSE OF ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM TO OSMOTIC STRESS IN MAIZE SEEDLINGS. Fresenius Environmental Bulletin, 25(3): 805-811. (2015=0.372)
 130. Karimizadeh1, R., Asghari, A., Chinipardaz, R., Sofalian, O. and Ghaffari, A. 2016. Application of GGE biplot analysis to evaluate grain yield stability of rainfed spring durum wheat genotypes and test locations by climatic factors in Iran, Crop Breeding Journal, 2(1-2).41-49. (ISC IF=0.071)
 131. Karimizadeh1, R., Asghari, A., Chinipardaz, R., Sofalian, O. and Ghaffari, A. 2016. DETERMINING YIELD STABILITY AND MODEL SELECTION BY AMMI METHOD IN RAIN-FED DURUM WHEAT GENOTYPES, Turkish Journal of Field Crops, 21(2): 174-183. (IF 2015=0.689) Q3
 132. Yousefiazarkhanian, M. Asghari, A., Ahmadi, J. Asghari, B. and Jafari, A.A. 2016. Genetic Diversity of Salvia Species Assessed by ISSR and RAPD Markers. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 44(2): 431-436. . (IF 2015=0.648) Q4
 133. Sabet Zangeneh, H., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Zand, E., Asgheri, A., Alamisaeid, K. 2016. Salt and water stress of ACCase herbicides resistant and susceptible populations of rigid ryegrass (Lolium rigidum). International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 4(1): 40–47.
 134. Sabet Zangeneh, H., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Zand, E., Asgheri, A., Alamisaeid, K., Ilias, S., Alebrahim, M.T. 2016. Study of Fitness Costin Three Rigid Ryegrass Populations Susceptible and Resistant to Acetyl-CoA Carboxylase Inhibiting Herbicides. Frontiers in Ecology and Evolution, 4: 1-9.
 135.  Ramzi, E., Asghari, A. Khomari S., Mohammaddoust Chamanabad, HR. 2017. Determination of Aluminum stress tolerance threshold during seed germination of wheat. Journal of Crop Physiology and Breeding, 6(2): 19-30. ISC
 136. Mohammadnia, Sh., Asghari, A., Motayagheni, Y. 2015. EVALUATION OF END SEASON DROUGHT TOLERANCE IN DURUM WHEAT ADVANCED LINES AND ITS RELATION WITH RAPD MARKER. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 4(5): 55-79. Zoological Records
 137. Sabet Zangeneh, H., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Zand, E., Asgheri, A., Alamisaeid, K.,Travlos, I.S., Alebrahim, M.T. 2017. Cross and multiple herbiside resistant Lolium rigidum Guad. (Rigid Ryegrass) biotypes in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology. In Press ISI, If=0.89 Q2
 138. Sabet Zangeneh, H., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Zand, E., Asgheri, A., Alamisaeid, K., Alebrahim, M.T. 2017. Evaluation resistance of Lolium rigidum populations to two herbisides of aryloxy phenoxy propionates and phenylpyrazoles chemical families. Medwell Journals. In Press.
 139. Hamza H., Asghari, A., Mohammadi, S.A., Sofalian, O., Mohammadi, S. 2017. Multifactorial mapping of QTL for yield ana yield component in wheat (Triticum aestivum) in normal and drought conditions, Applied Ecology and Environmental Research, 16(1): 441-453. If= 0.721. Q3
 140. Rasoulzadeh A., Azartaj E., Asghari A. and Ghavidel A. 2018. Effects of plant residue management on soil properties, surface runoff, and soil loss under rainfall simulation in a semi-arid region in Iran. Arid Land Research and Management, https://doi.org/10.1080/15324982.2018.1537320. IF=0.97 Q4
 141. Zakizadeh Abkenar, F., Rasoulzadeh, A., Asghari, A. 2019. Performance evaluation of different soil water retention functions for modeling of water flow under transient condition. Bragantia. https://doi.org/10.1590/1678-4499.2017406. IF=1.008 Q1
 142. Mohammadi, A., Sofalian, O., Jafary, H., Asghari, A., Shekari, F. 2018. Analysis of chromosomal regions controlling drought tolerance in barley (Hordeum vulgare L.) seedlings. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4): 4251-4263. If= 0.721.
 143. Javadi, A., Khomari, S., Esmaeilpour, B., Asghari, A. 2018.  Exogenous application of 24-Epibrassinolide and Nano-Zinc oxide at flowering improves osmotic stress tolerance in harvested tomato seeds. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4): 441-453. If= 0.721. Q3
 144.  Karimizadeh, R. Asghari, A., Chinipardaz, R., Sofalian, O., Ghaffari, A., Shahbazi, K., Hosseinpour, T., Ghojog, H. and Armion, M. 2019. Use of principal coordinate analysis for measuring GE interactions in rain-fed durum wheat genotypes. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (Agricultural Sciences), 25: 38-46. If= 0.268. Q4
 145.  Moharramnejad, S., Sofalian, O., Valizadeh, M., Asghari, A., Shiri M.R. and Ashraf M. 2019. Response of maize to field drought stress: oxidative defense system, osmolytes’ accumulation and photosynthetic pigments. Pakistan Journal of Botany. 51(3): DOI: 10.30848/PJB2019-3(1). If=0.75 Q4
 146. Haghighi, A., Mohammaddoust Chamanabad, H.R., Zand, E., Biabani, A. Asghari, A. 2019. Ecological fitness of Tribenuron Methyl (Alsinhibitor herbicide) Suseptible and resistant biotypes of wild mustard in competition with wheat. Applied Ecology and Environmental Research, 17(3): 6227-6240. If= 0.721. Q3
 147. Hajivand, A., Asghari, A., Karimizadeh, R., Mohammaddoust Chamanabad, H.R., Zeinalzadeh-Tabrizi, H. 2020. Stabilbity analysis of seed yield of advanced chickpea (Cicer arientinum L.) genotypes under tropical and subtropical rainfed regions of Iran. Applied Ecology and Environmental Research, 18(2): 2621-2636. Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1802_26212636, If= 0.689. Q4
 148.  Hamza H., Asghari, A., Mohammadi, S.A., Sofalian, O., Mohammadi, S. and Nouraein, M.  2019. Mapping QTL with additive effects and additive × additive epistatic interactions for plant architecture in wheat (Triticum aestivum L.). Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 8(1): 13-21, ISC-Q1- IF=0.333
 149. Hamza H., Asghari, A., Mohammadi, S.A., Sofalian, O., Mohammadi, S. and Nouraein, M.  2019. Mapping QTLs with additive effects and additive × additive epistatic interactions for harvest index in wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Plant Physiology and Breeding, 9(2): 67-76. ISC Q2 If=0.167
 150. Rafiee Sarbijannasab, F., Mohammaddost Chamanabad, H.R., Aien, A., Alebrahim, M.T., Asghari, A. 2019. Evaluation of integrated control methods of Cyperus rotundus L. in the seedling cultivated Onion. Tarım Bilimleri Dergisi (Agricultural Sciences), 26(2020): 299-306. If= 0.268. Q4
 151. Mohammadnia, Sh., Asghari, Hassanpanah, D., Karimizadeh, R. and shokouhian, A.A. 2021. Determining the Most Stable Potato Genotypes Using AMMI Yield Stability Analysis Method. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (Agricultural Sciences), 27(2): accepted. If= 0.268. Q4
 152. Taghavi Sharabiani, Shokuhian, A.A., Asghari, A., Rasoulzadeh, A. 2020. Investigating the Effects of Thin Kaolin Coating on Biochemical Characteristics and Moisture Content in the Rhizospheres of Apple Cultivars. New Zealand Journal of Crop & Horticultural Science, accepted, WOS. 
 153. Shirinpour Mozhgan, Asghari Ali, Aharizad Saeid, Rasoulzadeh Ali. 2020. Genetic Analysis of Biochemical Traits in Hybrid Maize cv. SC704 under Control and Water Deficit conditions. Journal of Plant Physiology and Breeding, In press. ISC Q2 If=0.167
 154. Shirinpour Mozhgan, Asghari Ali, Aharizad Saeid, Rasoulzadeh Ali. 2020. Genetic Interaction and Inheritance of Biochemical Traits Can Predict Tolerance of Hybrid Maize cv. SC704 to Drought, Acta Physiologiae Plantarum, 42(124): DOI: https://doi.org/10.1007/s11738-020-03110-3. JCR Q2 If = 1.608
:: ::