اعضا - علی اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

 مقطع کارشناسی: رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز- سال فراغت از تحصيل 1370

مقطع کارشناسی ارشد: رشته اصلاح نباتات، دانشگاه تربيت مدرس- سال فراغت از تحصيل 1373

مقطع دکترا: رشته اصلاح نباتات گرايش ژنتيک بيومتری، دانشگاه تبریز- سال فراغت از تحصيل 1385

:: ::