اعضا - فهیمه حوری آباد صبور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فهیمه حوری آباد صبور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
1- برگزاری و مشارکت در دوره های تئوری و کارگاه های عملی توانا (مهارت افزائی کارشناسان آزمایشگاه های توانا) تحت نظارت باشگاه نانو/ستاد نانو فناوری ایران، 1395-ادامه دارد.
2- برگزاری کارگاه های عملی کار با دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه های توانا برای برگزیرگان المپیاد نانو دانش آموزی، تحت نظارت باشگاه نانو/ستاد نانو فناوری ایران، 1396.
Improvement courses on Nanotechnology: Basic & Applications
- The practical workshops on preparation and characterization of polymeric and composite nanofibers; Teachers training course, held by Iran Nanotechnology Initiative Council/Nano Club, 2015.
- The practical workshop on preparation and characterization of antimicrobial Ag colloidal solutions and PVA-Ag nanofibers by the electrospining method, Improvement course for “Elite Members of Nano Club” held by Iran Nanotechnology Initiative Council/Nano Club, 2016.
- The practical workshop on preparation and characterization of Gold nanoparticles and photo-catalytic behavior of ZnO nanoparticles, Teachers training course held by Iran Nanotechnology Initiative Council/Nano Club, 2017.
:: ::