اعضا - شهرام جمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شهرام جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

کنترل ازدحام در شبکه‌هاي کامپيوتري با الهام از زنجيره‌ گياه-گياهخوار-گوشتخوار

روش خودگردان در کنترل ازدحام اينترنت

طراحي كنترل كننده ميراگر براي  UPFCبر اساس تابع هدف چندگانه با استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذردات.

تعادل بار در محيط مشبك با استفاده از شناسه عامل ها

:: ::