اعضا - شهرام جمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شهرام جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی

IEEE Communications Letters

Elsevier Journal of Network and Computer Applications

The Oxford Computer Journal

Elsevier Applied Mathematical Modeling

Journal of Applied Research and Technology

Elsevier  Journal of Visual Language and Computation 

Springer Journal of Medical System 

Elsevier Mathematical and Computer Modelling 

:: ::