اعضا - شهرام جمالی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر شهرام جمالی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

مدیر امور فناوری دانشگاه

عضویت در هیات نظارت و ارزیابی استان اردبیل

عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده فنی

:: ::