اعضا - جوانشیر عزیزی مبصر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جوانشیر عزیزی مبصر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
بهمن ابراهیمی کارشناسی ارشد
رضا جلالی  کارشناسی ارشد
موسی اکبری نیاری کارشناسی ارشد
سعید پولادگر کارشناسی ارشد
نیلوفر صبوری کارشناسی ارشد
حسین عسگری کارشناسی ارشد
مهران محمدی کارشناسی ارشد
:: ::