اعضا - جوانشیر عزیزی مبصر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جوانشیر عزیزی مبصر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی
کارشناس و مدیر پروژه در شرکت مهندسین مشاور از سال 138 الی 1389
مجری سامانه های آبیاری تحت فشار از سال 1389 الی 1391
 
:: ::