اعضا - جوانشیر عزیزی مبصر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جوانشیر عزیزی مبصر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
متولد سال 1357 در استان کرمانشاه- شهرستان کنگاور ، فارغ التحصیل مقطع دکتری سال 1391 دانشگاه شهید چمران اهواز
:: ::