اعضا - اکبر قویدل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اکبر قویدل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
مدیر گروه علوم و مهندسی خاک از مهرماه 1394 تا خرداد 1395
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از خرداد 1395 تا مرداد 1397
مدیر حوزه ریاست و مشاور رئیس دانشکاه از مردادماه  97 تا مهرماه 97
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از مهرماه 97 تا کنون 
:: ::