اعضا - ابوالفضل بضاعت پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر ابوالفضل بضاعت پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
  • معاون پژوهشي و دانشجويي و فرهنگي دانشكده علوم(از مرداد 88 تا مهر 89)
  • مشاور انجمن علمی گروه شيمی بمدت يک سال
  • معاون پژوهشي و تحصيلات تکميلی دانشکده علوم (از مهر 89 تا کنون)
  • عضو کميته حمايت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجويی دانشگاه
:: ::