اعضا - ابوالفضل بضاعت پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر ابوالفضل بضاعت پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

تاريخ فارغ التحصيلي

عنوان

دانشگاه

مدرك

۱۳۸۶/۶/۳۱

شيمی معدنی

دانشگاه صنعتی شريف

دکترا

۱۳۸۲/۶/۳۱

شيمی معدنی

دانشگاه صنعتی شريف

کارشناسی ارشد

۱۳۷۹/۱۱/۲

شیمی محض

دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی

:: ::