اعضا - کریم الله قاسمی گرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کریم الله قاسمی گرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کریم الله قاسمی گرمی

استاد گروه آموزشی زیست شناسی، زمین شناسی
k_ghasemiuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::