اعضا - کمال الدین حمیدی نخستین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کمال الدین حمیدی نخستین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
دبیرستان صفا- دیپلم علوم تجربی-1362-تبریز
دانشگاه تبریز-علوم آزمایشگاهی-1366-تبریز
دانشگاه تهران- دکترای علوم آزمایشگاهی- 1371- تهران
دانشگاه اگزتر- دکترای تخصصی بیوشیمی- 1388- انگلستان
:: ::