اعضا - کمال الدین حمیدی نخستین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کمال الدین حمیدی نخستین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر
با توجه به زمینه تحصیلی و علایق شخصی، موضوع های مورد مطالعه و تحقیقی من در ارتباط با آنزیمها مخصوصا آنزیم های آنتی اکسیدان، رادیکالهای آزاد، اکسیداتیو استرس و آنزیمهای  خانواده MAPKinase و نقش آنها در فرایندهای سلولی و بیماریهای موجودات زنده و انسان می باشد. همچنین نظر به اینکه در بیوشیمی هرگونه وا کنش مستلزم تعامل بین مولکولها و است لذا  در زمینه تکنیکهای اندر کنش پروتئین- پروتئین که جزو شاخه پروتئومیکس می باشد تجربیاتی دارم.
:: ::