EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - مسعود گنجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور مسعود گنجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

1. برآورد پارامترهاي جامعه دو متغيره نرمال بروش بيزي، مصوب دانشگاه محقق اردبيلي.
2. بررسي و شناسايي استراتژيهاي موفقيت­آميز در جهان براي مبارزه با بيماري سل در مناطق روستايي. اولين­كنگره بين­المللي بيماريهاي ويژه و سل .
3. برسي تاثير باكتريولوژيك پلي مر پلي يورتان بر بهسازي محيط. ششمين همايش كشوري بهداشت محيط.
4. موانع و استراتژيهاي توسعه بيوتكنولوژي در ايران. كنفرانس توسعه دانش و فناوري در ايران.
5. بر آورد پارامترهاي جامعه دوجمله اي منفي توسعه يافته بروش بيز. مصوب دانشگاه محقق اردبيلي.
6. بر آورد بيزي پارامترهاي جامعه دوجمله اي منفي تعميم يافته و چند كاربرد آن. مجله علم و فناوري.
7. بررسي راههاي جلب و افزايش مشارکت ادارات دولتي با تشکلهاي تعاوني.به سفارش اداره کل تعاون استان با تصويب دانشگاه محقق اردبيلي.
8. بررسي مقايسه­ي سلامت رواني و مصرف سيگار در دانشجويان داراي رفتار مذهبي و بدون رفتار مذهبي. مصوب دانشگاه محقق اردبيلي(مقاله برگزيده در همايش " بيم و اميد دانشجويي" دانشگاه تبريز.
9. فرصتها، امکانات، تهديدها و موانع آموزش از راه دور در استان اردبيل. سازمان مديريت و برنامه ريزي.
10-مقايسه خود پايي و هيجان خواهي در ورزشکاران حرفه اي و غير حرفه اي. مجله علمي و پژوهشي " پژوهش در علوم ورزشي". شماره نهم، ص: 149-137.
11. مقايسه مکان کنترل و سلامت رواني در ورزشکاران حرفه­اي و غير­حرفه­اي. مجله علمي و پژوهشي "حرکت"، شماره­30­، ص:28-15.
12. ارتباط صفات شخصيتي، استرس و مهارت­هاي مقابله با استرس و سيستم ايمني هومورال بدن در پرستاران. مجله علمي و پژوهشي"دانشگاه علوم پزشکي اردبيل"،دوره ششم،شماره دوم ،ص:194-188
13.  مقايسه اثر بخشي دو روش تصوير سازي ذهني و تن آرامي بر افزايش خود کارآمدي و عملکرد ورزشي تکواندوکاران. مجله علمي و پژوهشي "حرکت"، شماره 32، ص: 17-5،.
14. مشکلات يادگيري بر خط مشکلات اجرايي هستند نه تخصصها و فنها. همايش "موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش".
15. مقايسه ابعاد روان نژندي و آندروژني در زنان. مجله علمي پژوهشي "دانشکده پزشکي دانشگاه تهران" .
16. ارتباط مداخله­های زود هنگام با موفقیتهای تحصیلی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی"مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی".
17. نقش کتابخانه­های آموزشگاهی در پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان"­مجله­­ی تحقیقات­کتابداری و اطلاع­رسانی­دانشگاهی".
18. فرا تحلیل پژوهش­های انجام یافته در ارتباط با نقش الگوهای تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان" مجله­ی روانشناسی­مدرسه".
19. مقایسه باورهای فراشناختی در دانش­آموزان تیز هوش و عادی." مجله­ی روانشناسی مدرسه".
20. مقایسه­ی تاب­آوری، رضایت زناشویی و سلامت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. ." مجله­ی ناتوانی­های یادگیری".
21. مقایسه تنظیم هیجان و مکانیسم­های دفاعی در مادران دارای دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری." مجله­ی ناتوانی­های یادگیری".
22- تعیین و بررسی تاریخ های آغاز و پایان یخبندان های زودرس و دیررس و احتمال تداوم ، شدت و تواتر آن در استان اردبیل در دورة آماری 1996 تا2010پژوهش­های جغرافیای طبیعی" 1396
 

**********************************************************************

 1. Bansal A. k..&Ganji M.(1997): On Bayes estimation of a Finite population sizeby capture-recapture method. International journal of Management and systems. ,No. 2, Vol. 13, pp.215-224.
 2. Bansal A. k..&Ganji M.(1997): Bayesestimation in a decapitated generalized negative binomial distribution and someof it's application. Journal of Information and optimization sciences. No. 1, Vol.18, pp.189-198.
 3. Ganji M.(1998):Bayes estimation of the distributionfunction from a changing normal Sequence. Proceeding of the 4th IranianInternational statistics conference, August 23-25 1998. Shahid Beheshti University, Tehran Iran.
 4. Ganji M.(1999):Bayes estimation in a modified powerseries distribution. Proceedings of the 30th Iranian International conference onMathematics, August 1-4, 1999.Univetsity of Mohaghegh Ardabili, Ardebil. Iran.
 5. Ganji M., Salimov F. (2004):On the Lower Order and Type of the EntireFunctions, Represented by Multiple Dirichlets Series. Mathematics, Vol. 2, pp. 37-44.
 6. Ganji M., Jafarov M.K. (2005): Distribution of the certain function ofthe process with non-negative jumps and a negative drift. Mathematics. Vol. 3, pp. 18-26. 7.
 7. et. al., Ganji M.(2008): Is the Cardio respiratory Fitness Affectedby Height of Young Girls? Pakistan Journal of Biological Science, 11(11), pp. 1510-1513.
 8. Moghadam L. M., Ganji M., et. al. (2011): Analysis of the OptimalCaffeine Dose Effects on Numerical Computing Reactography. Journal of Basic and Applied Science Research, 1(10), pp. 1448-1457.
 9. Moghadam L. M., Ganji M., et. al. (2011): A Comparative Analysis of Black-White and colored Numerical conceptsorganization in the Short-Term Memory of the Brain System.. Journal of AmericanScience, 7(11), pp. 257-267.
 10. Abazari R., Ganji M. (2011): Extended TwoDimensional DTM and its Applications on Nonlinear PDF's With ProportionalDelay. No. 8, Vol. 88, pp. 1749-1762
 11. Ganji M. (2010): Bayes estimation ofreliability function for changing exponential family model. InternationalConference on …. Tokyo, Japan, May 26-28, 2010.
 12. Eghbali N. & Ganji M. (2012): Hyers-Ulam-Rassias Stability of Functional Equationsin Manger Probabilistic Normed Spaces. JAAC, No. 2, Vol. 2, pp. 149-159.
 13.  Azar H. K., Ganji M. (2013): Factorization Properties and Topological Centers ofModule Action. U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol. 75, No. 1, pp. 35-46.
 14. Ganji M., et. al. (2013): Bayes and EmpiricalBayes Estimation of Parameter K in Negative Binomial Distribution. Journal of Hyper Structures (JHS), Vol.2No.2 pp. 185-200.
 15. Ganji M., et. al. (2013): Some Fractional SpecialFunctions and Fractional Moments." Gen. Math. Notes. Vol. 18, No. 2, October, pp. 120-127.
 16. Ganji M., et. al. (2013): Organizational Culture factors andEntrepreneurship Process at University of Mohaghegh Ardabil. Advances inEnvironmental Biology, 7(13) November, Pages: 3879-3883.
 17. Ganji M., et. al. (2013): Surveying the Relationship between Behavioral and Structural Factors ofCulture and Organizational Entrepreneurship at University of MohagheghArdabili. Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) Vol.3, No.2, Sep. pp.25-30
 18. Ganji M. &Gharari F. (2014): Generalized FourierTransform for the Generation of Complex Fractional Moments. InternationalJournal of Mathematical Archive (IJMA), Vol.5, No. 1, pp.293-299.
 19. et. al., Ganji M. (2014): The Effect of Progressive Aerobic Exercise on G6PD Activity Among Active and Sedentary Men. International Journal of Kinesiology & Sports Science. Vol. 2 No. 4, pp. 7-13.
 20. Ganji M. & Aghlmandi S. (2014): Bayes Interval Estimation for binomial proportion and difference of two binomial proportions with Simulation Study. International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol. 1 No. 5, pp. 550-557.
 21. Ganji M. & Gharari F. (2014): Extended T-X Family of Distributions. InternationalJournal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), Vol.4, No. 6, pp.149-152.
 22. Ganji M. & Gharari F. (2015): The Generalized Random Variable Appears the Trace of Fractional Calculus in Statistics. Applied Mathematics& Information Sciences Letters. An International Journal, Vol.3 No.2, pp.1-7.
 23.  et. al., Ganji M. (2015): The Effect of Beck’s Cognitive Therapy and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Sociotropic and Autonomous Personality Styles in Patients With Depression. Iran J Psychiatry Behav Sci Vol. 9, No.4, PP. 1-6. DOI: 10.17795/ijpbs-3665.
 24. Ganji M. & Gharari F. (2016): GENERATING THE GENERALIZED DISTRIBUTIONS BY USING FRACTIONAL CALCULUS. Journal of Hyperstructures. Vol. 5, No.2,  PP. 141-150.
 25. Eghbali, N. & Ganji M. (2016):Generalized Statistical Convergence in the Non-Archimedean L-Fuzzy Normed Spaces. Azerbaijan Journal of Mathematics, Vol.6 No.1, pp.15-22.
 26. Ganji M., et. al. (2016): The Weibull-Rayleigh Distribution, Some Properties and Application. Journal of Mathematical Sciences Vol.218, No. 3, pp.269-277.
 27. Ganji M. & Gharari F. (2016): Bayesian Estimation in Delta and Nabla Discrete Weibull Distributions. Journal of Probability and Statistics.   http://dx.doi.org/101155/2016/1969701
 28. Hami N., Ganji M. and Bevrani H. (2016). The Lomax-Exponential Distribution, Some Properties and Applications. J. Statist. Res. Iran  Vol. 13 No. 2 PP. 131–153
 29. Ganji M. & Gharari F. (2017): An Application of Discrete Fractional Calculus in Statistics. REVISTA INVESTIGACION OPERACIONAL VOL. 38 , NO.3, PP. 272-280, DOI: 10.18869/acadpub.jsri.13.2.131
 30. Ganji M., Bevrani H. and Hami N. (2017). "A New Method for Generating the Continuous Bivariate Distribution Families. Journal of The Iranian Statistical Society (JIRSS) Vol. 13 , No. 2. PP.  97-117.
 31. Ganji M. & Mostafayi  R. (2017): Bayes and Non-Bayes Estimation of Change Point in Non-Standard Mixture Inverse Weibull Distribution. Journal of Statistical Theory and Applications. (Accepted).
 32. Ganji M. & Gharari F. (2018): Discrete Delta and Nabla Mittag-Leffler Distributions. Communications in Statistics(Theory and Methods).  (Doi:10.1080/03610926.2017.1377254   Accepted).

**********************************************************************

:: ::