اعضا - علی اشرف سلطانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اشرف سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
دانشجویان کارشناسی ارشد:
کبری عاصمی اوماسلان سفلی. عنوان پایان نامه: تاثیر بیوچار بر زیست پالایی خاک آلوده به فنانترین توسط باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ فانروکت کریزوسپوریوم. تاریخ دفاع: خرداد ماه 1395
مهناز علی­زاده. عنوان پایان نامه: جداسازی و غربالگری میکروارگانیسم­های مقاوم به شوری تجزیه کننده نفت خام و بررسی تولید بیوسورفاکتانت و میزان تجزیه نفت خام توسط آنها. تاریخ دفاع: بهمن ماه 1394
لیلا حیدرپور. عنوان پایان نامه: جداسازی، غربالگری و بررسی صفات محرک رشد گیاهی میکروارگانیسم­های مقاوم به آرسنیک (III و IV) و ارزیابی تاثیر آنها در زیست پالایی خاک­های آلوده به آرسنیک توسط گیاه پونه. تاریخ دفاع: بهمن ماه 1394
- مرضیه داودی. عنوان پایان نامه: تاثیر باکتری­های محرک رشد و تغذیه سیلیکون بر شاخص­های رشد، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه ریحان. تاریخ دفاع: آذرماه 1394

زهرا فرجیان حاجی خواجه لو. عنوان پایان نامه: اثرات نمک­پاشی جاده­ای بر فعالیت میکروبی خاک در اراضی مرتعی (مطالعه موردی: جاده نیر- سراب). تاریخ دفاع: بهمن ماه 1393
راحله وفادار. عنوان پایان نامه: تاثیر باکتری­های محرک رشد گیاه بر کاهش تنش شوری در گندم. تاریخ دفاع: بهمن ماه 1393
- سیده پریسا خسروی. عنوان پایان نامه:تاثیر باکتری­های محرک رشد گیاه بر رشد کلزا در یک خاک آلوده به آرسنیک. تاریخ دفاع: مهرماه 1393
- حمید نوروزی. عنوان پایان نامه: تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر رشد، نمو عملکرد وکیفیت گیاه اسفناج. تاریخ دفاع: مهرماه 1393

 
:: ::