اعضا - علی اشرف سلطانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اشرف سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
- باکتری های محرک رشد گیاهی
- مطالعات تنوع ژنتیکی و فیلوژنی باکتری های ریزوبیومی
- قارچ های میکوریزی
- گیاه پالایی
- زیست پالایی
:: ::