اعضا - علی اشرف سلطانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اشرف سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی

1- علی اشرف سلطانی طولارود، ناهید صالح راستین، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی و پیمان عباس زاده دهجی. جداسازی و بررسی صفات محرک رشد گیاهی (PGP) برخی از سودوموناس­های فلورسنت بومی خاکهای ایران. مجله علوم خاک و آب- موسسه تحقیقات خاک و آب ایران. جلد 21، شماره 2، سال 1386.

2-علی اشرف سلطانی طولارود، حسینعلی علیخانی، غلامرضا صالحی جوزانی، هادي اسدي رحمانی، کاظم خاوازي و احمدعلی پوربابایی. مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره­زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتري­هاي ریزوبیوم جداسازي شده از گره­هاي یونجه. مجله زیست شناسی خاك. جلد 1. شماره 1، سال 1392.

3-پیمان عباس زاده دهجی ، ناهید صالح راستین، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی و علی اشرف سلطانی طولارود.  ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس­های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه­های کلزا  .(Brassica napus L.)مجله علوم خاک و آب- موسسه تحقیقات خاک و آب ایران. جلد 22، شماره 2، سال 1387.

4-علی اشرف سلطانی طولارود، کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی، پیمان عباس زاده دهجی و مهتاب امیدواری. بررسی اثرات زیستی قارچ­کش ویتاواکس R-34 بر رشد و ماندگاری باکتری¬های ریزوسفری محرک رشد گیاه جنس سودوموناس و آزوسپریلوم. مجله مديريت خاك و توليد پايدار. جلد 4، شماره 1، سال 1393.

5-پیمان عباس زاده دهجی، هادی اسدی رحمانی، کاظم خاوازی، علی اشرف سلطانی طولارود و مهتاب امیدواری. تاثیر سودوموناس­های فلورسنت محرک رشد گیاه بر رشد و نمو کلزا. مجله مديريت خاك و توليد پايدار. جلد 4، شماره 1، سال 1393.

6-سيده فاطمه حاتمي، بهروز اسماعيل­پور، جواد هاديان، کاظم خاوازي، علي­اشرف سلطاني طولارود و پیمان عباس­زاده دهجی. ارزيابي اثر کودهاي بيولوژيک بر خصوصيات مرفولوژيک گياه دارويي ترخون (Artemisia dracunculus). مجله زیست شناسی خاك. جلد 2، شماره 1، سال 1393.

7-علی اشرف سلطانی طولارود، سید رسول ضیاتبار احمدي، بهروز اسماعیل پور، کاظم خاوازي و سولماز فتح العلومی. بررسی تأثیر باکتريهاي محرك رشد گیاهی و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum). نشریه پژوهشهاي خاك (علوم خاك و آب). جلد 29، شماره­ی 3، سال 1394.

8-زهرا کیانی، بهروز اسماعیل پور، جواد هاديان، علی اشرف سلطانی طولارود، سولماز فتح العلومی. اثر کودهای آلی بر شاخصهای رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L). نشريه پژوهشهاي توليد گياهي. شماره­ی 4، سال 1393.

9-علی اشرف سلطانی طولارود، سید رسول ضیاتبار، بهروز اسماعیل پور، پیمان عباس زاده دهجی و کاظم خاوازي. اثر کودهاي زیستی و آلی بر غلظت عناصر غذایی و برخی شاخص هاي رشدي گوجه فرنگی. نشریه تحقیقات کاربردي خاك. شماره­ی 2، سال 1393.

10-علی اشرف سلطانی طولارود، سید رسول ضیاتبار، بهروز اسماعیل پور، پیمان عباس زاده دهجی و کاظم خاوازي. اثر کودهاي زیستی و آلی بر غلظت عناصر غذایی و برخی شاخص هاي رشدي گوجه فرنگی. نشریه تحقیقات کاربردي خاك. شماره­ی 2، سال 1393.

11-دیناالسادات رضایی، پیمان عباس­زاده دهجی، عبدالرضا اخگر و علی اشرف سلطانی طولارود. تاثیر زمان و محیط­های حداقل و غنی بر تولید IAA توسط جدایه های مختلف سودومونای فلورسنت و تاثیر جدایه ها بر رشد ذرت (Zea mays). نشریه تحقیقات کاربردي خاك. شماره­ی 2، سال 1393.

12-ژیلا قربانی، کیومرث سفیدی، فرشاد کیوان بهجو، مهدی معمری و علي اشرف سلطاني طولارود. اثر شدت های مختلف چرای دام بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مراتع جنوب شرقی سبلان. نشریه علمی پژوهشی مرتع. شماره­ی 4، سال 1394.

13-علی اشرف سلطانی طولارود، پیمان عباس زاده دهجی، فرهاد رجالی و عبدالرضا اخگر بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاكهاي زیر کشت لوبیا و تأثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل آلوده سازي قارچ­هاي میکوریزي آربوسکولار. نشریه زیست شناسی خاك. شماره­ی 1، سال 1393.

14-سیده فاطمه حاتمی، بهروز اسماعیل پور، جواد هادیان، کاظم خاوازي، علی اشرف سلطانی طولارود و پیمان عباس زاده دهجی. ارزیابی اثر کودهاي بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus). نشریه زیست شناسی خاك. شماره­ی 1، سال 1393.

15-سمیه عقلمند، بهروز اسماعیل پور، پیمان عباس­زاده دهجی، علی اشرف سلطانی طولارود، پریسا جلیل­وند. تاثیر قارچ میکوریز و اسید سالسیلیک بر شاخص­های رشدی و فیزیولوژیک گیاه ریحان (Ocimum basilcium) در شرایط تنش کم آبی. مجله علمی- پژوهشی دانش آب و خاک. جلد 26، شماره­ی 1، سال 1395.

16-علی اشرف سلطانی طولارود، پیمان عباس زاده دهجی، فرهاد رجالی و مهتاب امیدواري. تأثیر تعامل قارچ Funneliformis mosseae و باکتري هاي  Pseudomonas putidaوRhizobium leguminosarum (biovar phaseoli) بر تغذیه و عملکرد لوبیا (Phaseolus vulgaris). نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار. جلد 6، شماره­ی 1، سال 1395.

17-حمیده فاطمی، بهروز اسماعیل­پور، علی اشرف سلطانی طولارود و علی نعمت­الله­زاده. تأثیر محلول­پاشی نانو ذرات سیلیسیم بر برخی شاخص­هاي مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) در شرایط تنش فلز سنگین سرب. دو ماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 33، شماره­ی 5، سال 1396.

18-لیلا حیدرپور، علی اشرف سلطانی طولارود، اسماعیل گلی کلانپا. تاثیر جدایه­های محرک رشد گیاهی مقاوم به آرسنیک بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک، رشد و تغذیه گیاه پونه در یک خاک آلوده به آرسنیک. نشریه تحقیقات کاربردی خاک. جلد 2، شماره 4، سال 1395.
 
19-سمیه بهادري، بهروز اسماعیل­پور، علی اشرف سلطانی طولارود، مختار حیدري، سرور خرم دل، پیمان عباس­زاده دهجی، پریسا شیخ­زاده مصدق. تأثیر پیش تیمار بذر با باکتري­هاي محرك رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L). نشریه دانش آب و خاك. جلد 25، شماره­ی 2، سال 1395.
 
20-پیمان عباس­زاده دهجی، دیناالسادات رضایی، عبدالرضا اخگر و علی اشرف سلطانی طولارود. تاثیر جدایه­هاي برتر سودوموناس فلورسنت به عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت. مجله به زراعی کشاورزی. شماره­ی 2، سال 1396.
 
21-لیلا حیدرپور، علی اشرف سلطانی طولارود و اسماعیل گلی کلانپا. جداسازي، غربالگري و بررسی صفات محرك رشد گیاهی میکروارگانیسم­هاي مقاوم به آرسنیک (V) & (III) و ارزیابی تأثیر جدایههاي برتر بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه پونه و گیاه­پالایی خاك آلوده به آرسنیک. نشریه زیست شناسی خاك. جلد 4، شماره 2، سال 1395.

22-راحله وفادار، اکبر قويدل، اسماعيل گلي، علي اشرف سلطاني طولارود. تاثير سودوموناس فلورسنت و سودوموناس پوتيدا بر برخي ويژگيهاي زيستي خاک و شاخص­هاي عملکرد گندم تحت تنش شوري. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 72، شماره 4، سال 1396.


مقالات چاپ شده در مجلات معتبرخارجی
 
1- Soltani, A.A., Khavazi, K., Asadi-Rahmani, H., Alikhani, H.A., Omidvari, M. and Abbaszadeh-Dahaji, P. 2012. Evaluation of biological control traits in some isolates of fluorescent pseudomonads and flavobacterium. Journal of Agricultural Science. 4(1): 164-170.

 

2- Soltani, A.A.,  Khavazi, K.,  Asadi-Rahmani, H., Omidvari, M., Abbaszadeh-Dahaji, P. and Mirhoseyni, H. 2010. Plant growth promoting characteristics in Some Flavobacterium spp. isolated from soils of Iran. Journal of Agricultural Science. 2(4): 106-115.

 
 

3- Soltani Toolarood,A A., H.A. Alikhani, Gh. Salehi, H. Asadi-Rahmani, K. Khavazi, A.A. Poorbabaeeand K. Lindström.2012. Molecular diversity of rhizobia isolated from root nodules of alfalfa evaluated by analysis of IGS and 16S¬rRNA.Annals of biological. 3 (5):2058-2063.

 

4- Abbass-Zade, P., Saleh-Rastin, N., Asadi-Rhmani,H., Khvazi, K., Soltani, A.A., Shoary-Nejati, A.R. and Miransari, M. 2010.Plant growth-promoting activities of fluorescent pseudomonads isolated from Iranian soils. Acta. Physiol. Plant. 32: 281-288.

5- Neda Ghorbanzadeh, Ali Salehi, Hassan, Pourbabaei, Ali Ashraf Soltani Tolarod & Seyed Jalil Alavi. 2018. Spatial variability of soil microbial indices in common alder COMMON ALDER (Alnus glutinosa) stands using a geostatistical approach in northern Iran. Journal of Forestry Research. https://doi.org/10.1007/s11676-018-0651-4.

 


:: ::