اعضا - علی اشرف سلطانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اشرف سلطانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
مدرك دانشگاه عنوان تاريخ فارغ التحصيلي
دکترا تهران مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 1391/06/05
کارشناسی ارشد تهران مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 1385/11/07
کارشناسی گیلان مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک 1383/04/29
:: ::