اعضا - قادر قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای قادر قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
عنوان پایان نامه مقطع تحصيلي دانشجو سمت تعداد اساتید راهنما
مطالعه ایده آلهای 2-تحویل ناپذیر و قویا 2-تحویل ناپذیر حلقه های جابجایی كارشناسي ارشد مشاوره یک
بررسی حلقه های شبه جابجایی كارشناسي ارشد راهنما دو
:: ::