اعضا - قادر قاسمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای قادر قاسمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
عنوان مقاله عنوان مجله نوع مجله نوع نمایه فایل مقاله گواهی IF فایل پذیرش مقاله نويسنده چندم تعداد نويسندگان سال انتشار ماه انتشار MIF IF سال گرنت سال پایه امتیاز گرنت امتیاز پایه
۱ On the annihilators of local cohomology modules Journal of Algebra علمی - پژوهشی خارجی JCR دانلود سوم سه 2012 '- 0.613 ۰.۶۶* * ۱۳۹۵* * ۳.۲۵*
۲ On the Asymptotic Behavior of the Bass Numbers of Modules Communications in Algebra علمی - پژوهشی خارجی JCR دانلود دوم دو 2014 '- 0.613 ۰.۳۶۸* * ۱۳۹۵* * ۳.۶۰*
۳ UPPER BOUNDS FOR THE COHOMOLOGICAL DIMENSIONS OFFINITELY GENERATED MODULES OVER A COMMUTATIVE NOETHERIAN RING COL LOQU I UM MA T H EMA T I C UM علمی - پژوهشی خارجی JCR دانلود اول سه 2014 '- 0.613 ۰.۳۳۳* * ۱۳۹۵* * ۱.۰۰*
۴ On the cofiniteness of Artinian local cohomology modules Journal of Algebra and Its Applications علمی - پژوهشی خارجی JCR دانلود اول سه 2016 '- 0.613 ۰.۳۶۵* * ۱۳۹۵* * ۱.۰۰*
۵ ON L-FUZZY 2-ABSORBING IDEALS italian journal of pure and applied mathematics علمی - پژوهشی خارجی هیچکدام دانلود دوم دو 2016 '- 0 ۰* * ۱۳۹۵* * ۱.۲۰*
:: ::