اعضا - ولی زاردشت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ولی زاردشت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی آمار - دانشگاه اصفهان - 1381

کارشناسی ارشد آمار - دانشگاه شیراز - 1383

دکتری آمار - دانشگاه اصفهان - 1389

فرصت مطالعاتی - دانشگاه RMIT -  ملبورن - استرالیا - 1388

:: ::