اعضا - مهدی اسماعیلیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسماعیلیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
کارگاه آموزشی SPSS
کارگاه آموزشی Office
کارگاه آموزشی SAS
کارگاه آموزشی Mathematica
:: ::