اعضا - مهدی اسماعیلیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسماعیلیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
مبانی احتمال
احتمال 1 و 2
روش های ناپارامتری
سری های زمانی
آمار ریاضی 1 و 2
مدل های خطی 1 (کارشناسی ارشد)
احتمال 1 (کارشناسی ارشد)
استنباط آماری پیشرفته 1 (دکتری)
 
:: ::