اعضا - مهدی اسماعیلیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسماعیلیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
مدیر گروه آمار و کاربردها  از بهار 1387 تا تابستان 1388
مدیر گروه آمار و کاربردها  از تیر 1394 تا اردیبهشت 1396
 
:: ::