اعضا - مهدی اسماعیلیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسماعیلیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
سال 1362 دریافت دیپلم در رشته ریاضی و فیزیک
سال 1368 دریافت لیسانس آمار از دانشگاه فردوسی مشهد
سال 1373 دریافت فوق لیسانس آمار کاربردی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
سال 1392 دریافت دکتری آمار از دانشگاه فردوسی مشهد
:: ::