اعضا - مهدی اسماعیلیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسماعیلیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
برنامه سازی با توربو پاسکال 7 ، انتشارات شیخ صفی، اردبیل، 1379.
کتاب آموزشی SPSS 12، انتشارات ناقوس، تهران، 1384.
راهنمای جامع SPSS 14، انتشارات دیباگران تهران، تهران، 1385.
راهنمای جامع Maple 9.5، انتشارات دیباگران تهران، تهران، 1385.
راهنمای جامع SPSS 22، انتشارات دیباگران تهران، تهران، 1394.
راهنمای جامع Mathematica، انتشارات دیباگران تهران، تهران، 1394.
راهنمای نرم افزار آماری R، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، 1395.
:: ::