اعضا - عادل کاظمی پیله درق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور عادل کاظمی پیله درق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی ریاضی - دانشگاه تبریز - 1372-1376

کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر - دانشگاه مازندران -  1376-1379

دکتری ریاضی محض - نظریه گراف و ترکیبیات - دانشگاه مازندران - 1382-1386

:: ::