اعضا - اکبر رستم پور هفتخوانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک arostampour@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تهران، پردیش کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه علوم صنایع چوب و کاغذ
درجه علمی دکترا
استادیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +984531505078
دورنگار
نشانی اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- کد پستی ۱۱۳۶۷ - ۵۶۱۹۹ صندوق پستی ۱۷۹
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
توصیف مختصر
فارغ التحصیل صنایع چوب و کاغذ از دانشگاه تهران، دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه صنایع چوب و کاغذ
عضو هیات علمی و استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، گروه صنایع چوب و کاغذ
:: ::