اعضا - اکبر رستم پور هفتخوانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
1- Rostampour Haftkhani, A. Ebrahimi, Gh. Tajvidi, M. Layeghi, M. Investigation on withdrawal resistance of various screws in face and edge of wood–plastic composite panel, Materials and Design, (2011), 32 4100–4106.
2- Rostampour Haftkhani, A. Ebrahimi, Gh. Tajvidi,M. Layeghi, M. Arabi, M. Lateral resistance of joints made with various screws in commercial wood plastic composites, Materials and Design, (2011), 32 4062–4068.
3- Mohamadzadeh, M. Rostampour Haftkhani, A. Ebrahimi, Gh. Yoshihara, H. Numericaland experimental failure analysis of screwed single shear joints in wood plastic composite. Materials and Design, (2012),  35 404–413.
4- Maleki, S. Rostampour Haftkhani, A. Dalvand,M. Faezipour, M. Tajvidi,M. Bending moment resistance of corner joints constructed with spline under diagonal tension and compression. Journal of Forestry Research, (2012), 23(3): 481− 490.
5- Dalvand,M. Ebrahimi, Gh. Rostampour Haftkhani, A. maleki  S. Analysis of factors affecting diagonal tension and compression capacity of corner joints in furniture frame fabricated with dovetail key. Journal of Forestry Research (2013) 24(1): 155−168.
6- Arabi, M. Faezipoor, M. Rostampour Haftkhani, A. maleki, S. The effect of particle size on the prediction accuracy of screw withdrawal resistance (SWR) models, Journal of The Indian Academy of Wood Science. (2012), 9(1):53–56.
7- Rostampour Haftkhani, A, Arabi, M. Improve regression-based models for Prediction of internal bond strength of particleboard using Buckingham's p-theorem, Journal of Forestry Research. (2013), 24(4):735–740.
8- رستم پور هفتخوانی. اکبر، ابراهیمی. قنبر، تجویدی. مهدی، لایقی. محمد، بررسی قدرت نگهداری انواع پیچ‌های مورد استفاده در صنعت مبلمان در چوب پلاستیک صنعتی و مقایسه آن با MDF و تخته خرده چوب صنعتی، مجله جنگل و فراورده های چوب، (1390)، 64 (4): 369-382.
9- رستم پور هفتخوانی. اکبر، ابراهیمی. قنبر، عربی. محمد، تجویدی. مهدی، لایقی. محمد،  بررسي بار برشي اتصال روي چندسازه چوب- پلاستيک صنعتي با انواع پيچ، مجله تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران، (1391)، 27(1)، (پياپي 38):100-113.
10- عربی. محمد، فائزی‌ پور. مهدی، رستم پور هفتخوانی. اکبر، سپهر، امیر، بررسی تاثیر دانسیته، درصد چسب و اندازۀ ذرات بر ظرفیت نگه‌داری پیچ در تخته خرده چوب ساخته شده از خرده چوب صنوبر(populus alba). علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) (1389)، 17(4):53-67.
11- ملکی. صادق، دالوند. مسیب، رستم پور هفتخوانی. اکبر، فائزی پور. مهدی، بررسی تاثیر نوع چسب و ارتفاع دم چلچله بر ظرفیت تحمل تنش در اتصال گوشه­ای فارسی ساخته شده از تخته خرده چوب و تخته فیبر نیمه سنگین (MDF). مجله جنگل و فراورده های چوب، (1392)، 66 (2).
12- دالوند. مسیب، ملکی. صادق، ، ابراهیمی. قنبر، رستم پور هفتخوانی. اکبر، بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال­های گوشه­ای با پین در قاب سازه مبلمان، صنايع چوب و كاغذ ايران، (1393)، 5 (1):21-32.
13- رستم پور هفتخوانی. اکبر، سپهر، امیر، مسعود گرامی، بررسی تاثیر نوع چسب و ماده لیگنوسلولزی مصرفی در ساخت تخته خرده چوب بر ظرفیت نگه‌داری پیچ عمود بر سطح و لبه (ضخامت). (صنايع چوب و كاغذ ايران).
14- سعادت نیا. محمد علی،اسحاقی. سعید، رستم پور هفتخوانی. اکبر، ارزیابی غیر مخرب ویژگی های آکوستیکی و مکانیکی کامپوزیت های ساخته شده از باگاس با استفاده از آزمون ارتعاشی (کارخانه لوح سبز کارون و کارون جنوب)، (صنايع چوب و كاغذ ايران).
15- رستم پور هفتخوانی. اکبر، لایقی. محمد، ابراهیمی. قنبر، پورطهماسی. کامبیز،  ارزیابی عملکرد خمشی چند سازههای چوبی با لایههای متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر (Populus alba(صنايع چوب و كاغذ ايران).
 
:: ::