اعضا - اکبر رستم پور هفتخوانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اکبر رستم پور هفتخوانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
1- اصول شيمي كاغذسازي،1387،انتشارات دانشگاه تهران ( تاليف دكتر يحيي همزه، اكبر رستم پور هفتخواني)
2- چند سازه­ چوب پلاستیک، 1389، انتشارات دانشگاه تهران ( ترجمه دكتر قنبر ابراهيمي، اكبر رستم پور هفتخواني)، تالیف  Klyosov Anatol
3- ساختار چوب و ویژگی های آن، 1393، انتشارات دانشگاه تهران (ترجمه دكتر قنبر ابراهيمي، اكبر رستم پور هفتخواني، فاطمه طاهری، دکتر علی نقی کریمی)، تالیف Pentti O. Kettunen
:: ::