دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور احمد یوسفیان دارانی - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک yousefianuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى www.yousefiandarani.com
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور احمد یوسفیان دارانی
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه رياضيات و کاربردها
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توصیف مختصر

I was born in September 23, 1977, in the city of Daran, soutern Iran. I graduated from Imam Khomeini high school of Daran in 1996. I studied Pure Mathematics at the University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. I got my B.Sc. degree in 2002 and at the same year I was accepted to follow my study in master of science at the Isfahan University of Technology in Isfahan; 

 but after one year, I moved to the University of Guilan to continue my study in M.Sc. I got my M.Sc. degree in Pure Mathematics (algebra) 2002. I was accepted to follow up my studies as a Ph.D. student Professor Shahabaddin Ebrahimi Atani's supervision. I had the pleasure of meeting Professor Edmund R. Puczylowski for a short time research at Warsaw University for 6 months. I received my Ph.D. in 2007. The title of my Ph.D. Thesis was "On primal and weakly primal submodules and related results". 

I started my academic career in the University of Mohaghegh Ardabili in 2007 right after my graduation from Guilan University. I have an associate professor position in the Department of Mathematics and Applications at the University of Mohaghegh Ardabili.

سوابق تحصیلی

مدركدانشگاهعنوانتاريخ فارغ التحصيلي
دکتراگیلانجبر۱۳۸۶/۱۲/۲
کارشناسی ارشدصنعتی اصفهان- گیلانریاضی محض- جبر۱۳۸۱/۵/۲۰
کارشناسیمحقق اردبیلیریاضی محض۱۳۷۹/۴/۱۲

مهارت‌های حرفه‌ای

1- طراحی وب سایت.

2-آشنایی کامل با  Open Journal systems جهت راه اندازی مجلات.

3- نرم افزار میپل.

سوابق شغلی

1- استادیار - دانشگاه محقق اردبیلی - از سال 1386 تا 1391.

2- دانشیار - دانشگاه محقق اردبیلی - از سال 1391 تا 1395.
3- استاد- دانشگاه محقق اردبیلی - از سال 1395 تا کنون.

علایق تحقیقاتی

General: Commutative Algebra

Specific: Prime Submodules, Primal Submodules, n-absorbing submodules, Zero-Divisor Graphs, Multiplication Modules, McCoy rings and modules, Fuzzy commutative algebra.

دوره‌های تدریس شده
دروس تدریس شده در دوره کارشناسی
مبانی ریاضی-نظریه اعداد-جبر 1- جبر 2- جبر 3- جبر خطی-مبانی علوم ریاضی- جبر جامع

دروس تدریس شده در دوره کارشناسی ارشد
جبر پیشرفته - جبر جابجایی- جبر همولوژیک- نظریه کاتگوری- جبر جامع- ساختارهای جبری فازی

دروس تدریس شده در دوره دکتری
کوهومولوژی موضعی- مباحث ویژه در جبر جابجایی، جبر جابجایی 2
 
طرح‌های تحقیقاتی
1- Primal ideals in C(X), 2009, University of Mohaghegh Ardabili.
2- Primal, strongly primal and super primal submodules, 2009, University of Mohaghegh Ardabili.
3- Graded primal and almost graded primal ideals, 2010, University of Mohaghegh Ardabili.
4- Primal and weakly primal ideals in subtraction algebras, 2010, University of Mohaghegh Ardabili.
دانشجویان تحت راهنمایی

دانشجویان دکتری:

1- حجت مصطفی نسب، زیرمدول های اول و 2-جاذب، 1395.
2- مهدی رحمتی نیا، مطالعاتی در مدولهای شارپ و مدولهای ددکیند، 1396.
3- شهرام مطمئن، مطالعه تعمیم هایی از حلقه ها و مدولهای ددکیند و پرافر. 1397.
4- معصومه شعبانی، تعمیم هایی از شرطهای پوچ سازی در مدولها، 1397.
5- نگین کریمی، کدهای خطی و کدهای دوری روی حلقه های متناهی و کاربردهای آنها در سیستمهای ذخیره سازی توزیع شده، 1399.
6- پریسا صلحی، شرط خطی و ایده ال ژاکوبی خم های آفین و تصویری، 1401.
7- سپیده نیک سرشت، پنهان نگاری تصویر مبتنی بر شبکه مولد تخاصمی بهبود یافته، در حال انجام.
8- فرزاد فتاحی، رویکردی بر نظریه کدگذاری جبری و کاربردهای آن در رمزنگاری و مخفی سازی اطلاعات، در حال انجام.
9- یعثوب شاه ولیزاده، طرح های بسیار ایمن، کارآمد و سریع برای کاربرد در مراحل مختلف سیستمهای توزیع کلید کوانتومی، در حال انجام.
10- الهام محمدی مسنن، رویکردهای جدید به کدهای بازسازی و کدهای بازسازی حداقل ذخیره سازی تنعطاف پذیر، در حال انجام.


دانشجویان کارشناسی ارشد:
 

1- فاطمه سهیل نیا. زیرمدولهای خودتوان و پوچ توان مدولهای ضربی. تاریخ دفاع از پایان نامه: مهرماه 1389.
2- اشرف هاشم پور. طیف اول زیرمدولهای فازی. تاریخ دفاع: شهریور ماه 1390.
3- محمد صادق ابراهیم قوچی. ارتفاع زیرمدولهای اول و اول ضعیف. تاریخ دفاع: اسفندماه 1390.
4- سهیلا ابراهیمیان.  توپولوژی زاریسکی روی طیف اول زیرمدولهای فازی. تاریخ دفاع: مهرماه 1391.
5- سمیرا فتحیه.  ارتباط بین ابرزیرمدولهای فازی و ابرزیرمدولها. تاریخ دفاع: مهرماه 1391.
6- فاطمه فرضعلی پور. مطالعه مدولهای هم ضربی روی حلقه های جابجایی بعنوان دوگان مدولهی ضربی. تاریخ دفاع: بهمن ماه 1391.

7-  ولی سلیمانی ورنیاب، مطالعه مبانی ابرحلقه های فازی و بررسی روابط بین ابرحلقه ها و ابرحلقه های فازی. تاریخ دفاع: تیرماه 1392.

8- کاظم زارعی بهجانی، معرفی ابرمدولهای فازی و بررسی زیرابرمدولهای فازی و ابرمدولهای فازی خارج قسمتی. در حال انجام.

9- یعثوب شاهولیزاده، مطالعه خواص حلقه های فی-ددکیند و فی-کرول بعنوان تعمیمی از حلقه های ددکیند. در حال انجام.


 

 

کتاب‌های منتشر شده
1- مهدی اسماعیلیان، عبداله برهانی فر، احمد یوسفیان دارانی، راهنمای جامع میپل 9.5، انتشارات دیباگران تهران، 1385.
مقالات چاپ شده

  

1- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, On Primal Ideals over Semigroups, Quasigroups and related systems, 14(2006), 147-156.

 

2- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, On Quasi-primary Submodules, Chiang Mai J. Sci. , 2006, 33(3), 249-254.

 

3- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, On weakly primal ideals(I), Demonstratio Mathematica, Vol. XL, No. 1, 2007, 23-32.

 

4- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, Some remarks on primal submodules, Sarajevo Journal of Mathematics, 4 (17) (2008), 181-190.

 

5- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, Zero-divisro graphs with respect to primal and weakly primal ideals, Journal of the Korean

 

Mathematical Society, 46(2)(2009), 313-325 .

 

6- S.Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, Primal Submodules of multiplication modules Tamkang Journal of Mathematics, 40(1)(2009), 15-18.

 

7- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, Notes on the Primal Submodules, Chiang Mai Journal of Science, 35(3) (2008), 399-410 .

 

8- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, Weakly primal Submodules, Tamkang Journal of Mathematics, 40 (3) (2009), 239-245.

 

9- A. Yousefian Darani, When an irreducible submodule is primary, International journal of algebra, Vol. 2, 2008, no. 20, 995-998.

 

10- A. Yousefian Darani, Notes on the ideal-based zero-divisor graphs, Journal of Mathematics and Applications, 32 (2010), 103-107.

 

11- A. Yousefian Darani, Notes on annihilator conditions in modules over commutative rings, An. St. Univ. Ovidius Constanta, 18(2) ( 2010), 59-72.

 

12- A. Yousefian Darani, Primal, Strong primal and super primal submodules, Far East J. Math. Sci., 35 (3) (2009), 273 - 280.

 

13-  A. Yousefian Darani, Almost primal ideals in commutative rings, Chiang Mai J. Sci., 38(2) (2011), 161-165.

 

14- S. Ebrahimi Atani, A. Yousefian Darani and E. R. Puczylowski, On the diameter and girth of ideal-based zero-divisor graph, Publications Mathematicae Debrecen, 78 (3-4) (2011), 607-612.

 

15- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, Graded primal ideals, Georgian Mathematical Journal, 18 (2011), 481–488.

 

16- A. Yousefian Darani, Graded primal submodules of graded modules, Journal of the Korean Mathematical Society, 48 (5) (2011), 927-938.

 

17- A. Yousefian Darani, Generalizations of primal ideals in commutative rings, Matematiki Vesnik, 64(1) (2012), 25-31.

 

18- J. Saffar Ardabili and S. Motmaen and A. Yousefian Darani, The spectrum of classical prime subsemimodules, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (11) (2011), 1824-1830.

 

19- S. Ebrahimi Atani and A. Yousefian Darani, Zero-divisor Graphs with respect to Ideals in Noncommutative rings, ISRN Discrete Mathematics, Volume 2011, Article ID 459547, 7 pages.

 

20-A. Yousefian Darani and F. Soheilnia, 2-absorbinf and weakly 2-absorbing submodules, Thai Journal of Mathematics, 9(3) (2011), 577-584.

 

21- A. Yousefian Darani, On 2-absorbing and weakly 2-absorbing ideals of commutative semirings, Kyungpook Mathematical Journal, 52(2012), 91-97.

 

22- A. Yuosefian Darani, Generalizations of primary ideals in commutative rings, Novi Sad Journal of Mathematics, 42(2012), 27-35.

 

23- A. Yousefian Darani, Primal, Weakly prime and weakly primal ideals in subtraction algebras, Buletini Shkencor, 3(2011), 1-8.

 

24- A. Yousefian Darani and F. Soheilnia, On n-absorbing sumodules, Mathematical Communications, 17(2012), 547-557.

 

25- A. Yousefian Darani and E. R. Puczylowski, On 2-absorbing commutative semigroups and their applications to rings, Semigroup Forum, 86(2013), 83-91.

 

26- A. Badawi and A. Yousefian Darani, On weakly 2-absorbing ideals of commutative rings, Houston Journal of mathematics, 39(2013), 441-452.

 

27- A. Yousefian Darani and A. Hashempoor, L-fuzzy 0 - (1 - or 2 - or 3-)2-absorbing ideals in semirings, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 7(2) (2014), 303-311.

 

28- A. Yousefian Darani and H. Mostafanasab, On 2-absorbing preradicals, Journal of Algebra and its Applications, 14(2), 2015.

 

29- H. Mostafanasab, E. Yetkin, U. Tekir and A. Yousefian Darani, On 2-absorbing primary submodules of modules over commutative rings, An. St. Univ. Ovidius Constanta, To appear.

 

30- A. Yousefian Darani and H. Mostafanasab, Co-2-absorbing preradicals and submodules, Journal of Algebra and its Applications,  14 1550113 (2015), [23 Pages].

 

31- A. Yousefian Darani and M. Rahmatinia, On divisorial submodules, Kyungpook Mathematical Journal, To appear.

 

32- H. Mostafanasab and A. Yousefian Darani, On Phi-n-absorbing primary ideals of commutative rings, Journal of The Korean Mathematical Society, To appear.

 

33- H. Mostafanasab and A. Yousefian Darani, on n-absorbing ideals and two generalizations of semiprime ideals, Thai Journal of Mathematics, To appear.

 

34- H. Mostafanasab, F. Soheilnia and A. Yousefian Darani, On weakly n-absorbing ideals of commutative rings,  Scientific Annals of ”Al.I. Cuza” University of Iasi, To appear.

 

35- H. Mostafanasab and A. Yousefian Darani, Generalizations of semicoprime preradicals, Algebra and Discrete Mathematics, To appear.

 

36- A. Yousefian Darani and G. Ghasemi, On L-fuzzy 2-absorbing ideals, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, To appear.

 

37- A. Yousefian Darani and S. Motmaen, Zariski topology on the spectrum of graded classical prime submodules, Applied General Topology, 14(2) (2013), 159-169.

 

38- A. Yousefian Darani and M. Rahmatinia, Some remarks on Phi-Sharp modules, Algebra and Discrete Mathematics, To appear.

 

39- A. Yousefian Darani and M. Rahmatinia, On Phi-Mori modules, New York Journal of Mathematics, To appear.

 

40- A. Yousefian Darani, Nonnil-Noetherian Modules over Commutative Rings, Journal of Algebraic Systems, To appear.

 

41- M. Rahmatinia and A. Yousefian Darani, On phi-Schreier Rings, Journal of the Korean Mathematical Society, To appear. 

 

42- Sh. Motmaen and A. Yousefian Darani, On Phi-Dedekind, Phi-Prufer and Phi-Bezout modules, Georgian Mathematical Journal, To appear.

 

مقالات در دست چاپ
1- A. Yousefian Darani, Primal and weakly primal ideals in C(X), International Journal of Mathematical and Computer Sciences, To appear.
2-  A. Yousefian Darani, Classical prime and 2-absorbing L-submodules, Submitted.
.
مقالات ارایه شده

1- Some remarks on primal ideals over semigroups, 37th Annual Iranian Mathematics Conference September 2-5, 2006, Tabriz, Iran.

2- Some remarks on weakly primal ideals, 18th Iranian seminar On algebra, 4-5 April 2007, Damghan, Iran.

3- Zero-divisor graphs with respect to primal ideals, 19th Iranian seminar on algebra, March 1213, 2008, Semnan, Iran.

4- Some remarks on zero-divisor graphs, Warsaw University, 24 May, 2007, Poland.

5- Some remarks on ideal-based zero-divisor graphs, XIV-th international conference on Mathematics, informatics and related elds, November 2008, Utrzyky Dolne, Poland.

6- Some annihilator conditions in commutative rings, 20th Seminar on Algebra, Tarbiat Moallem University, April 2009, Tehran, Iran.

7- Almost primal ideals, 40th Annual Iranian Mathematics Conference, 17-20 August 2009, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

8- Characterization of the diameter of ideal-based zero-divisor graphs, XV-th international conference on Mathematics, informatics and related elds, November

2008, Naleczow, Poland.

9- Some new classes of ideals in subtraction algebras, International conference on algebras and lattices, June 2010, Prague, Czech republic.

10- On weakly prime ideals in commutative rings, 7th seminar on commutative algebra and related topics, December 1-2, IPM, Tehran, Iran.

11- On the diameter of 􀀀I (R), Third Algebraic Combinatorics Conference of Iran, February 24-25, 2011, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

12- Zero-divisor graph with respect to ideals in commutative rings, 7th Slovenian International Conference on Graph Theory, June 19-25, Bled, Slovenia.

13- Topologies on Cl:Specg(M), International Conference on Applied Analysis and Algebra, June 29- July2, 2011, Istanbul, Turkey.

14- L-fuzzy ideal theory, The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, September 26-29, 2011, Ardabili, Iran (Joint with G. Ghasemi).

15- Nice generalizations of fuzzy prime ideals in semirings, The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, September 26-29, 2011, Ardabili, Iran.(Joint with A. Hashempoor).

16- New generalizations of prime submodules, The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, September 26-29, 2011, Ardabili, Iran (Joint with F.

Soheilnia).

17- The spectrum of classical prime L-submodules, 5th workshop of algebraic hyperstructures and fuzzy mathematics, November 16-17, 2011, Babolsar, Iran. 

18- Generalizations of zero-divisor graphs in noncommutative rings, The First Conference on Combinatorics and its Applications, May 18-19, 2012, Khansar, Iran.

19- A new approach to subacts of acts, Groups and Their Actions, July 9-13, 2012, Bedlewo, Poland.

20- Classical Prime Subhypermodules, S. Fathiye and A. Youse an Darani, Second Seminar on Algebra and its Applications, August 31-September 01, 2012, Ardabil, Iran.

21- On The Spectrum of Classical Prime Subhypermodules, S. Ebrahimian and A. Youse an Darani, Second Seminar on Algebra and its Applications, August 31-September 01, 2012, Ardabil, Iran.

22- Generalizations of Prime Ideals in Semirings, International Conference on Applied and Pure Mathematics, November 1-3, 2013, Iasi, Romania.

23- On Phi-Noetherian modules, Joint Conferences on Algebra, Logic and Number Theory, June 8-13 2014, Bedlewo, Poland.

 

عضویت در شورای نویسندگان

1. Member of Editorial Board, Journal of Hyperstructures.

2. Member of Editorial Board, Asian Journal of ALgebra.

3. Member of Editorial Board, Asian Journal of Mathematics and Statistics.

4. Managing Editor, Journal of Hyperstructures.

 

داوری در کنفرانس‌ها

1- First Workshop on Algebra and its Applications, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, October 29-30, 2010.

2- The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, Payame Noor University, Ardabil, Iran, September 26-29, 2011.

3- Second Seminar on Algebra and its Applications, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, August 31- September 1, 2012.

افتخارات و جوایز

1- دریافت لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه گروه ریاضی، دانشگاه گیلان، سال 1385

2- محقق برتر دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه محقق اردبیلی، سال 1391.

عضویت‌های حرفه‌ای

1- Chairman of the Organizing Committee, Workshop on algebra and its applications, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. October 21-22, 2010.

2- Member of Scientific Committee, The 4th Mathematics Annual National Conference of PNU, Ardabil, Iran, September 26-29, 2011.

3- Chairman of the Organizing Committee, Second Seminar on algebra and its applications, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. August 31- September 1, 2012.

4- Member of the Iranian Mathematical Society, Iran, 2004 up to now.

5- Reviewer for Mathematical Reviews, Americal Mathematical Society, 2010 up to now.

6- Reviewer for Zentrallblatt-Math, European Mathematical Society, 2010 up to know.

7- Managing Editor for Journal of Hyperstructures.

8- Member of Editorial Board, Journal of Hyperstructures.

9- Member of Editorial Board, Asian Journal of Algebra.

10- Member of Editorial Board, Asian Journal of Mathematics and Statistics.

11- Chairman of the Organizing Committee, Third Seminar on algebra and its applications, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. August 12-14, 2014. 

فعالیت‌های غیر حرفه‌ای

1- بازیکن بسکتبال بصورت نیمه حرفه ای و شرکت در 5 دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی دانشجویان کشور و چندین دوره مسابقات بسکتبال استان اصفهان.

2- بازیکن فوتبال بصورت غیر حرفه ای.

فعالیت های اجرایی

1- مدیر گروه ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی به مدت یک سال.

2- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه محقق اردبیلی از مهرماه سال 1391 تا اسفند ماه 1392.

3- مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1392 تا کنون.

4- سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی از اسفند ماه 1392 تا مرداد ماه 1393.

5- مدیر اجرایی Jouranl of Hyperstructures از سال 1390 تا کنون.

6- مدیر مسوول مجله Transactions on Algebra and its Applications از سال 1392 تا کنون.

 

داوری مقالات در مجلات علمی

1- Reviewer for Discrete Mathematics.

2- Reviewer for Tamkang Journal of Mathemtics.

3- Reviewer for International Journal of Fuzzy Systems.

4- Reviewer for Journal of Advanced Research in Pure Mathematics

5- Reviewer for Albanian Journal of Mathematics.

6- Reviewer for World Applied Sciences Journal.

7- Reviewer for International Journal of Contemporary Advanced Mathematics.

8- Reviewer for Novi Sad Journal of Mathematics.

9- Reviewer for Thai Jouranl of Mathematics.

10- Reviewer for Matematicki Vesnik.

برگشت به صفحه کارنامه علمی