اعضا - احمد یوسفیان دارانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور احمد یوسفیان دارانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی

1- Reviewer for Discrete Mathematics.

2- Reviewer for Tamkang Journal of Mathemtics.

3- Reviewer for International Journal of Fuzzy Systems.

4- Reviewer for Journal of Advanced Research in Pure Mathematics

5- Reviewer for Albanian Journal of Mathematics.

6- Reviewer for World Applied Sciences Journal.

7- Reviewer for International Journal of Contemporary Advanced Mathematics.

8- Reviewer for Novi Sad Journal of Mathematics.

9- Reviewer for Thai Jouranl of Mathematics.

10- Reviewer for Matematicki Vesnik.

:: ::