اعضا - احمد یوسفیان دارانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور احمد یوسفیان دارانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی

1- مدیر گروه ریاضی دانشگاه محقق اردبیلی به مدت یک سال.

2- مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه محقق اردبیلی از مهرماه سال 1391 تا اسفند ماه 1392.

3- مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1392 تا کنون.

4- سرپرست مدیریت تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی از اسفند ماه 1392 تا مرداد ماه 1393.

5- مدیر اجرایی Jouranl of Hyperstructures از سال 1390 تا کنون.

6- مدیر مسوول مجله Transactions on Algebra and its Applications از سال 1392 تا کنون.

 

:: ::