اعضا - سجاد انوشیروانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد انوشیروانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
  •  وزنه­ برداری
  • علم تمرین
  • استعدادیابی
  • فعالیت بدنی در گروه های خاص
:: ::