اعضا - سجاد انوشیروانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد انوشیروانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
1. مجله مطالعات علوم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2. مجله علوم پزشکی رازی

 
:: ::