اعضا - سجاد انوشیروانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد انوشیروانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
  •  مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل
  • مدیر مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه محقق اردبیلی
  • رئیس انجمن وزنه برداری دانشجویان کشور
:: ::