اعضا - سجاد انوشیروانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سجاد انوشیروانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

1. کشتی از علم تا عمل (انتشارات نگین سبلان)
2. فعالیت هوازی در گروه های خاص (انتشارات صالحیان)
3. سالمندی و فعالیت ورزشی (انتشارات دانشگاه امام رضا (ع))
:: ::