اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها

سال

دوره

رديف

81-1380 نه ماه فرصت مطالعاتي جهت انجام كارهاي مولكولي رساله­ی دكتري در دانشگاه تورين Torino ايتاليا. 1
1382 كارگاه "آموزش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي" – 25 و  26 خرداد – دانشگاه شاهد 2
1384 كارگاه "تدوين استراتژي مراكز تحقيقاتي دانشگاه شاهد" بهمن – دانشگاه شاهد 3
1385 كارگاه "برنامه ریزی آموزشی در دانشکده و گروه های آموزشی" – 14 و 15 بهمن– دانشگاه شاهد 4
1385 کارگاه پژوهشی " تدوین الویت های پژوهشی مرکز تحقیقات علوم کشاورزی دانشگاه شاهد" 5
1386 كارگاه "مدیریت در سازمان های تحقیقاتی" – 20 تیر و 3  مرداد– دانشگاه شاهد 6
1386 كارگاه "پروپوزال نویسی" – 27 بهمن– دانشگاه شاهد 7
1387 كارگاه "تعیین الویت های گیاهان دارویی" – 14 بهمن– دانشگاه شاهد 8
1388 كارگاه "جستجوی پیشرفته اطلاعات در اینترنت" – 21 تیر– دانشگاه شاهد 9
1390 كارگاه "مقاله نویسی پیشرفته" – 15 شهریور– دانشگاه شاهد 10
1391 كارگاه "ارتقاء اعضای هیات علمی" – 9 اردیبهشت– دانشگاه شاهد 11
1391 كارگاه "طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هئیت علمی" – 4 بهمن– دانشگاه شاهد 12
1394 كارگاه آموزشی " نحوه تدریس " 17 مرداد دانشگاه محقق اردبیلی 13
1391 كارگاه آموزشی " اخلاق حرفه ای " 21 مرداد دانشگاه محقق اردبیلی 14
1396 نشست تخصصی " هم اندیشی اساتید دانشگاه­های استان با استاندار " 30 اردیبهشت دانشگاه محقق اردبیلی 15
1396 كارگاه آموزشی " اخلاق حرفه ای " 29 خرداد دانشگاه محقق اردبیلی 16
:: ::