اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
 

نام دانشجو - مرحله انجام- راهنما

دوره تحصیلی، رشته و دانشگاه

عنوان

ردیف

مهدی مرتضوی دفاع شده راهنمای اول ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شاهد همسانه­سازی و بیان ژن کتیناز ترموفیل حاصل از یک سویه باکتریایی بومی ایران 1
نصیبه شایگان دفاع شده راهنمای اول ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شاهد تنوع صفات مرفولوژیکی و پروتیین­های ذخیره ای دانه در ژنوتیپ­های زیتون ایران و مقایسه الگوی پروتیینی دو بعدی ژنوتیپ­های دارای اسید اولئیک کم و زیاد 2
فرهاد موحدی پویا دفاع شده راهنمای اول ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شاهد بررسی ترانس­کریپتوم­های گیاه زیتون با استفاده از نسل جدید توالی یابی و توسعه نشانگرهای مولکولی EST-SSR 3
آرش امیدی دفاع شده راهنمای اول ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شاهد تکثیر نیمه انبوه پایه های عاری از ویروس در دو رقم شلیل
 
4
علی کمره دفاع شده راهنمای دوم ارشد باغبانی(میوه­کاری)- دانشگاه شاهد مطالعه آلل­های ناسازگاری تعدادی از ارقام و ژنوتیپ­های بادام با استفاده از آغازگرهای S-RNase 5
زهرا هادی­برزندق دفاع شده راهنما ارشد باغبانی(میوه­کاری)- دانشگاه شاهد استقرار و پرآوری شاخساره­های زغال اخته (Cornus mas L.) و ارزیابی تنوع  ژنوتیپ­های منطقه کلیبر 6
محمد آزاددل دفاع شده راهنما ارشد باغبانی(میوه­کاری)- دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی ارقام میوهی به منطقه­ی شهرستان کوثر و خلخال بر اساس ویژگی­های مورفوپومولوژیکی، بیوشیمایی و فیزیکوشیمیایی 7
مرتضی آقاپور دفاع شده راهنما ارشد باغبانی(میوه­کاری)- دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ­های بومی فندق (Corylus avellana L.) منطقه اهر با استفاده از صفات مورفوپوموژیکی 8
جواد ستاروند دفاع شده راهنما ارشد باغبانی(میوه­کاری)- دانشگاه محقق اردبیلی بررسی اثرات تعدادی از پایه­های رویشی سیب روی برخی صفات ارقام سیب تابستانه در مشگین­شهر 9
یوسف عطاپور  دفاع شد راهنما ارشد باغبانی(میوه­کاری)- دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ­های بومی گیلاس (prunus avium L.) منطقه اهر با استفاده از صفات مورفوپومولوژیکی 10
محمد فرجی دفاع شده راهنما ارشد باغبانی(میوه­کاری)- دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی ویژگی­های مورفولوژیکی و فنولوژیکی برخی ژنوتیپ­های گردوی ایرانی در غرب مشکین شهر 11
اصغر استاجی دفاع شدهراهنمای دوم دکتری باغبانی(میوه­کاری)- دانشگاه ارومیه بررسی تفاوت­های مورفولوژیک و مولکولی برخی زیتون­های انتخابی ایران 12
رحیم مویدمومنی  دفاع شده راهنمای اول ارشد باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی تنوع فیزیکوشیمیایی و مولکولی با استفاده از نشانگر ISSR در گیاه دارویی خیار آب پران در رویشگاه­های مختلف استان اردبیل 13
رقیه اله­بخش  دفاع شده راهنمای دوم ارشد باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی تاثیر تیوسولفات نقره و نانوذرات نقره به صورت ترکیب با تیدیازرون بر باززایی درون شیشه­ای و تولید متابولیت­های ثانویه گل مغربی 14
مجتبی فتحی دفاع شده راهنمای دوم دکتری باغبانی (گیاهان دارویی)- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ارزیابی اکوفیزیولوژی و فیتوشیمیایی جمعیت­های قره­قاط و بررسی روش­های تکثیر آن 15
مریم جمالی دفاع شده راهنمای اول ارشد باغبانی(دارویی) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی تنوع ژنتیکی گیاه ­دارویی نسترن­ وحشی با استفاده از نشانگرهای مولکولی 16
بهناز رضازاده دفاع شده راهنما ارشد باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی استقرار و پرآوری ریزشاخساره­های گیاه قره­قاط (Vccinium arctostaphylos L.) تحت شرایط درون­شیشه­ای 17
عادل پورمحبت دفاع شده راهنمای اول ارشد باغبانی(میوه­کاری) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی تنوع ژنتیکی گیاه قره قاط (Vccinium arctostaphylos L.) در رویشگاه­های استان اردبیل با استفاده از نشانگرهای مولکولی 18
نوید رضوان­جو دفاع شده راهنمای اول ارشد باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی افزونگری ریزشاخساره­ها در زغال­اخته Cornus mas)) به روش درون­شیشه­ای 19
کریم فرانپور دفاع شده راهنمای دوم ارشد باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های زغال اخته Cornus mas L.)) ایران 20
وحید رحیمی در حال انجام راهنمای دوم دکتری باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی تنوع ژنتیکی نوتیپ­های ترتیزک 21
سمیه فهیم در حال انجام راهنما دکتری باغبانی(میوه­کاری) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی مورفوفیزیولوژیکی و بیان ژنهای منتخب ارقام مختلف انگور در واکنش به تنش خشکی 22
سکینه فرهادی در حال انجام راهنمای اول دکتری باغبانی(میوه­کاری) - دانشگاه محقق اردبیلی بهینه­سازی روش­های مختلف سالم­سازی و ردیابی ویروس­های مهم در برخی ارقام تجاری"به" با استفاده از تکنیک­های نوین مولکولی 23
ملیحه فلاحپور در حال انجام راهنمای اول دکتری باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی شرایط فیزیولوژیکی مؤثر بر میزان رنگیزه دلفینیدین در چند رقم وحشی و بهینه­سازی انتقال ژن F3'5'H در دو رقم تجاری لیلیوم 24
لعیا رضازاد در حال انجام راهنمای اول دکتری باغبانی( میوه­کاری) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی مورفوفیزیولوژیکی و بیان ژنهای منتخب ارقام مختلف انگور در واکنش به تنش شوری 25
مهدی صفری در حال انجام راهنما ارشد باغبانی(میوه کاری) - دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی تنوع ژنتیکی گوجه وحشی خاردار (گوجه سیاه خاردار) 26
رحیم یوسفی در حال انجام راهنما ارشد باغبانی(میوه کاری) - دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی برخی تیپ‌های بومی آلبالو (Prunu scerasus L.) منطقه هیر با استفاده از صفات مورفوپومولوژیکی و نشانگرهای مولکولی 27
اسلام نوروزی در حال انجام راهنما ارشد باغبانی(میوه کاری) - دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی کمی وکیفی چند رقم تجاری پسته در مشکین شهر 28
رحیم سرداری در حال انجام راهنما
:: ::