اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

نام دانشجو - مرحله انجام- مشاور

دوره تحصیلی، رشته و دانشگاه

عنوان

سیده مهدیه کبیرهاشمی دفاع شده   ارشد باغبانی(سبزیکاری) - دانشگاه آزاد اسلامی کرج ریزازدیادی، کالوس­ زایی و باززایی گیاهچه در چند رقم خربزه (Cucumis melo L) ایرانی
هادی محمودی  دفاع شده ارشد باغبانی(میوه ­کاری) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی کاربرد هیومیک اسید بر ویژگی­های رویشی، زایشی و پس از برداشت کیوی رقم هایوارد
فرهاد باقری­فردشربیانی  دفاع شده ارشد باغبانی- دانشگاه محقق اردبیلی اثر مواد رشد گیاهی اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر تولید متابولیت­ های ثانویه در گیاه بابونه
پریسا هادی دفاع شده ارشد باغبانی(زینتی) - دانشگاه محقق اردبیلی تاثیر ترکیب اسید هیومیک و نانو ذرات آهن در رشد و نمو گیاه پامچال در شرایط درون­ شیشه ­ای
وحید علیزاده دفاع شده ارشد باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی بررسی تنوع ژنتیکی توده ­های بومی شنبلیله در ایران
ریحان قدیمی دفاع شده ارشد باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی غربالگری  درون شیشه ­ای نرگس نسبت به تنش ­های محیطی
لیلا امیرسیدی  دفاع شده ارشد بیوسیستم(فناوری پس از..) - دانشگاه محقق اردبیلی تشخیص رسیدگی سیب قرمز رد دلیشیز (Red delicious) با استفاده از سیستم ماشین بینایی
زهرا مهری  دفاع شده ارشد بیوسیستم(فناوری پس از..) - دانشگاه محقق اردبیلی تعیین شاخص­ های رسیدگی گوجه فرنگی با استفاده از پردازش تصویر دیجیتال
ایرج عزیزی  دفاع شده ارشد باغبانی(سبزی) - دانشگاه محقق اردبیلی تاثیر نیتریک اکسسید و تغذیه سلنیم بر رشد، فیزیولوژی و متابولیت­ های ثانویه مرزه تحت تنش کادمیم
ملیحه عرفانی در حال انجام دکتری باغبانی( بیوتکنولوژی) - دانشگاه محقق اردبیلی ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های ترشک با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی
:: ::