اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

رديف

عنوان دروس

مقطع

سال ارائه

دانشگاه

1- میوه های مناطق معتدله   کارشناسی از سال 1379 شاهد-  محقق اردبیلی
2- میوه های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری  کارشناسی از سال 1386 شاهد
3- ازدیاد نباتات کارشناسی از سال 1379 شاهد-  محقق اردبیلی
4- مبانی کشت­ بافت‌گیاهی و بیوتکنولوژی کارشناسی از سال 1383 شاهد
5- اصول باغبانی و باغبانی عمومی کارشناسی از سال 1382 شاهد-  محقق اردبیلی
6- عملیات کشاورزی کارشناسی از سال 1382 شاهد-  محقق اردبیلی
7- ریزازدیادی و کشت بافت­ های‌گیاهی کارشناسی ارشد از سال 1388 شاهد
8- مواد تنظیم ­کننده رشد گیاهی کارشناسی ارشد از سال 1391 شاهد-  محقق اردبیلی
9- اصلاح درختان میوه کارشناسی ارشد از سال 1392 محقق اردبیلی
10- کشت بافت و سلول گیاهی کارشناسی ارشد از سال 1392 محقق اردبیلی
11- کشت بافت و سلول گیاهی پیشرفته دکتری از سال 1393 محقق اردبیلی
12- مباحث نوین در میوه ­کاری دکتری از سال 1393 محقق اردبیلی
13- کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح درختان میوه دکتری از سال 1393 محقق اردبیلی
14- فیزیولوژی پایه­ های درختان میوه دکتری از سال 1393 محقق اردبیلی
:: ::