اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
رديف عنوان طرحهاي پژوهشي انجام گرفته و يا درحال انجام وضعيت اجراي پروژه مسئولیت مدت اجرا محل تأمين اعتبار
1 روش تکثیر رویشی فندق (Corylus avellana L.) از طریق قلمه  خاتمه يافته مجری 16 ماه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
2 ریزازدیادی پایه­های پاکوتاه­کننده سیب   (Malus domestica)  بومی ایران در مقایسه با پایه M9 خاتمه یافته مجری 24 ماه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
3 اثرات برخی عناصر سنگین روی جوانه­زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium) خاتمه یافته همکار  12 ماه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
4 بررسی تنوع مورفولوژیکی و مولکولی برخی از ارقام زیتون ایران با نشانگر مولکولی خاتمه یافته مجری 6 ماه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ­های زالزالک استان اردبیل با نشانگر مولکولی در حال اجرا مجری 8 ماه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
:: ::