اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده


تاريخ

شماره مجله

نام مجله

نام نويسنده به ترتيب

عنوان مقالات انگلیسی

رديف

2004 06-1:113-115.
JCR
 
International Journal of Agriculture and Biology. Ghanbari, A., G. Me, A. Talaie and A. Vezvaie. Studies on Self-Incompatibility Alleles in Some Progenies of Hazelnut (Corylus avellana L.) Using Fluorescence Microscope. 1
2005 686: 111-115
 
Acta Hort.
ISHS
Ghanbari, A., A. Akkak, P. Boccacci, A. Talaie, A. Vezvaie and R.Botta. Characterization of Hazelnut (Corylus avellana L.) Cultivars Using Microsatellite Markers. 2
2013 Vol 4 (1) 25-29 International Journal of Agranomy and plant production Sharafi  Y, A. Rezaei, A. Ghanbari and  A. M. Naji
 
Gamma irradiation affected phenotypic characteristics of almond (Prunus amygdalus L.) 3
2013 Vol 4 (2) 314-318 International Journal of Agranomy and plant production Sharafi  Y, A Ghanbari ,  A. M. Naji ,A Kordenaeej and A. Rezaei
 
Comparison of pollen traits of some plum cultivars of Iran. 4
2014 Vol 3, No 1 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding Alireza Ghanbari
 
Impacts of plant growth regulators and culture media on in vitro propagation of three apple (Malus domestica Borkh.) rootstocks  5
2015 Vol 4, No 2 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding E. Chamani, S. Karimi, M. Mohebodini, A. Ghanbari The effect of Zinc oxide nano particles and Humic acid on morphological characters and secondary metabolite production in Lilium ledebourii Bioss 6
2015 Vol 4 (2)
 Q2- IF=0.083
MIF= 00
Journal of Nuts
 
A. Kamareh, Y. Sharafi and  A. Ghanbari2   Identification of Self- incompatibility Alleles in Some Almond Genotypes by Degenerate S-RNase Primers 7
2016 Vol 5, No 2 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding Karim Farmanpour KalalaghMehdi Mohebodini Alireza Ghanbari, Esmaeil Chamani, Malihe Erfani Determination og genetic diversity among Arasbaran cornelian cherry (cornus mas L.) genotypes based on quantitative and qualitavee traits 8
2017 Vol 19- Issue 55
JCR
Journal of Material Cycles and Waste Management (JMCW)-JCR
 
Akbar Ghavidel, Sumayyah Naji Rad, Hossein Ali Alikhani, Meraj Sharari, Alireza Ghanbari. Bioleaching of heavy metals from sewage sludge, direct action of Acidithiobacillus ferrooxidans or only the impact of pH? 9
2018 237
JCR
Scientia Horticulturae Elnaz Hatamim, Ali Akbar shokohian, Ali Reza. Ghanbari, Lotf Ali Naseri Alleviating Salt Stress in Almond Rootstocks Using of Humic Acid. 10
2018 9 (1) 57-65

Journal of Nuts A. Ghanbari*, M. Faraji, A. Shokouhian, A. Pyrayesh. Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Persian Walnut (Juglans regia L.) Genotypes in The West of Meshkin-Shahr 11
2019 243
JCR
Scientia Horticulturae M. Fathi, H. Naghdi Badi        A. Ghanbari*, R. Asghari, S.Sedaghat-e hoor. Pomological and phytochemical diversity in Iranian populations of causcasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.) 12
2018 DOI: 10.22058/JPMB.2018.78467.1154

Journal of plant molecular breeding Karim Farmanpour KalalaghMehdi Mohebodini Alireza Ghanbari

Analysis of genetic diversity, phylogenetic relationships and population structure of Arasbaran cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes using ISSR molecular markers.

13
 


تاريخ چاپ

شماره مجله

نام مجله

نام نويسنده به ترتيب

عنوان مقالات فارسی 

رديف

1393 جلد 6 شماره 4 نشریه بوم شناسی کشاورزی عزیزه فرجی مهمانی، بهروز اسماعیل پور، فاطمه سفیدکن، بهلول عباس زاده، کاظم خاوازی و علیرضا قنبری اثر تلقیح با کودهابی بیولوژیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه   (Satureja hortensis L.) 1
1394 دوره 3، شماره 1  به نژادی گیاهان زراعی و باغی  علیرضا قنبری، علیرضا طلایی ، جووانی می تعيين آلل­هاي S خودناسازگاري و روابط بین آنها در نتاج F1 حاصل از تلاقي دو رقم فندق (Corylus avellana L.) 2
1394 جلد 29-شماره 4 علوم باغبانی مشهد  اسماعیل چمنی، محمد بنیادی و علیرضا قنبری تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر شاخص­های رویشی گیاه زینتی دارویی پروانش (Catharanthus Roseus L.) 3
1395 جلد 3 شماره2 به نژادی گیاهان زراعی و باغی زهرا هادی و علیرضا قنبری  ارزیابی برخی ویژگی­های فیزیکوشیمیایی میوه چهارده ژنوتیپ زغال اخته 4
1395 جلد 29- شماره 1  پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) سیده مهدیه کبیرهاشمی، علیرضا قنبری، عبدالکریم کاشی
 
اثر تنظیم کننده­های رشد گیاهی بر باززایی گیاهچه از پینه دو رقم خربزه (Cucumis melo L.) ایرانی به روش درون­شیشه‌ای 5
1395 جلد 5- شماره 17 فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوزی گیاهی) بهروز اسماعیل پور، مختار حیدری، سرور خرم دل،  پریسا شیخ زاده، نصیبه توکلی حور و علیرضا قنبری اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی­امین­ها  بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوزیکی گیاه بامیه تحت تنش دمایی پایین 6
1395 جلد 8 شماره 1 نشریه بوم شناسی کشاورزی حیران قمری، مهدی صیدی، عضیم قاسم­نژاد و علیرضا قنبری بررسی ترکیب شیمیایی اسانس مرزه سهندی (Satureja sahandica Bornm.) در مراحل مختلف فنولوژیکی 7
1395 جلد 16 شماره 2 فناوری تولیدات گیاهی نصیبه شایگان،  علیرضا قنبری ، ستار طهماسبی­انفرادی بررسی تنوع پروتئینی ژنوتیپ­های زیتون (Olea europaea L.) از طریق الکتروفورز پروتئین­های ذخیره­ای دانه 8
1396 جلد 6 شماره 21 فرآیند و کارکرد گیاهی (فیزیولوزی گیاهی) اصغر استاجی، لطفعلی ناصری، علیرضا قنبری، رقیه نجف زاده بررسی ویژگی‌های آناتومیکی و مورفولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در برگ 30 رقم زیتون  9
1396 جلد 31 شماره 3 علوم باغبانی مشهد اسماعیل چمنی، مرضیه قمری، مهدی محب­الدینی، علیرضا قنبری، حمیدرضا حیدری اثر تنظیم­کننده­های رشد گیاهی بر کالوس­زایی و القای باززایی لاله واژگون 10
1396 دوره 48 شماره 4 علوم باغبانی ایران محمد آزاددل و علیرضا قنبری
 
بررسی تنوع ژنتیکی نژادگان‌های به(Cydonia oblonga Mill.)  استان اردبیل با استفاده از ویژگی‌های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی 11
1396 دوره 19 شماره 4 به زراعی کشاورزی وحید رحیمی، مهدی محب الدینی، علیرضا قنبری،  شیوا عزیزی نیا، مهدی بهنامیان

مطالعه روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد تودههای ترتیزک

12
1396 جلد 30 شماره 2 پژوهشهای سلولی و ملکولی (مجله زیست شناسی ایران) مهدی مرتضوی، سعید امین زاده،، علیرضا قنبری،  ناصر فرخی، علی اصغر کارخانه، زهره جواهری صفا

تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus sp A01

13
1397 دوره 2 شماره 2 پژوهش در میوه­کاری علی اکبر شکوهیان، هادی محمودی، علی اصغری، علیرضا قنبری بررسی اثر کاربرد اسیدهیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد 14
1397 مرحله ویراستاری ادبی پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) مرتضی آقاپور، علیرضا قنبری، عادل پیرایش بیگ­باغی ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ‌های بومی فندق (Corylus avellana L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی درمنطقه اهر 15
1397 مرحله ویراستاری ادبی مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران علیرضا قنبری، رحیم مویدامینی، اصغر استاجی،  سمیه فهیم، حسن قوربانی قوژدی تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیارآبپران (Ecballium elaterium) واقع در استان اردبیل 16

تاريخ برگزاری

محل برگزاری

نام همایش

نام نويسنده به ترتيب

عنوان مقالات همایشها

رديف

23-21 شهریور
1390
تهران هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران کبیرهاشمی س.م.، قنبری ع.، کاشی ع.، هادوی ا.، پیرجلیلی  ف. و آشوری ع کالوس­زایی و باززایی خربزه (cucumis melo L.) رقم زرد جلالی در شرایط درون­شیشه­ای 1
23-21 شهریور
1390
تهران هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران بصیری م.، قنبری ع. و ناجی ا. تاثیر محیط­های کشت و تیمار هورمونی بر ریشه­زایی گیاه دروزرا اسپاتولاتا 'Drosera spatulata'  بروش درون­شیشه­ای 2
23-21 شهریور
1390
تهران هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران مرتضوی م.، امین زاده س.، قنبری ع. و فرخی ن. همسانه­سازی ژن کتیناز ترموفیل حاصل از یک سویه باکتریایی بومی ایران 3
3-1 خرداد
1391
تهران دوازدهمین کنگره ژنتیک  ایران قنبری ع و  شرفی ی. تجزیه تفرق توده­ای با استفاده از آغازگرهای RAPD  در بررسی آلل­های S ناسازگاری فندق  (Corylus avellana L.) 4
3-1 خرداد
1391
تهران دوازدهمین کنگره ژنتیک  ایران قنبری ع.، ناجی ا. و شرفی ی. کارآیی آغازگرSCAR (OPI07-750)  در بررسی آلل S2 فندق  (Corylus avellanaL.) 5
3-1 خرداد
1391
تهران دوازدهمین کنگره ژنتیک  ایران شرفی ی. و قنبری ع.  
تنوع آلل­های خود ناسازگاری در چند ژنوتیپ بادام
6
3-1 خرداد
1391
تهران دوازدهمین کنگره ژنتیک  ایران شرفی ی. ، قنبری ع. ناجی ا. و رضایی آ.  
قوه نامیه چند رقم آلبالو در شرایط درون­شیشه­ای
7
3-1 خرداد
1391
تهران دوازدهمین کنگره ژنتیک  ایران شایگان ن.، طهماسبی س.، قنبری ع.، ربیعی ز. و ضعیفی زاده م. استفاده از پروتئین­های ذخیره­ای دانه جهت بررسی و طبقه­بندی منابع ژرم پلاسم گونه (Olea uropaea L.) 8
17-14 شهریور
1391
کرمان هفدهمين کنفرانس سراسري و پنجمين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران آیت اله رضایی، یاور شرفی، علیرضا قنبری، علاءالدین کردناییج
 
بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی در دو رقم بومی و اصلاح شده خیار (Cucumis sativus L.) 9
16-15 مهر
1391
دامغان همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی آیت اله رضایی، علاءالدین کردناییج، یاور شرفی، جعفر مسعود سینکی، علیرضا قنبری،  ارمغان عابد زاده نیشاپوری مقایسه فعالیت آنزیم­های فسفاتاز  دو رقم بومی و اصلاح شده خیار (Cucumis sativus L.)  تحت اثر تنش شوری 10
16-15 مهر
1391
دامغان همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی یاور شرفی، آیت اله رضایی، علیرضا قنبری، علاءالدین کردناییج، ، امیر محمد ناجی مطالعه جوانه­زنی و رشد لوله گرده چند رقم گلابی در شرایط درون­شیشه­ای 11
16-15 مهر
1391
دامغان همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی یاور شرفی، علیرضا قنبری و علاءالدین کردناییج، بررسی سازگاری بین چند زردآلو به منظور استفاده در برنامه­های دو رگ­گیری 12
16-15 مهر
1391
دامغان همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی آیت اله رضایی، شاپور خانقلی، یاور شرفی، جعفر مسعود سینکی، علیرضا قنبری، ارمغان عابد زاده نیشاپوری اثر علف­کشی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) بر چند گونه علف هرز 13
15-13 شهریور
1391
مشهد سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران داریوش آتشکار- یاور شرفی روح ا.. حق جویان و علی آشوری پرآوری شاخساره­ها در سه پایه‌ی سیب آزایش‌ اصفهان، مربایی مشهد و M9 به روش درون­شیشه‌ای 14
15-13 شهریور
1391
مشهد سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران داریوش آتشکار- یاور شرفی روح ا.. حق جویان و علی آشوری تاثیر نوع محیط کشت در پرآوری شاخساره پایه‌ی سیب بومی آزایش اصفهان بروش درون شیشه‌ای 15
15-13 شهریور
1391
مشهد سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران کبیرهاشمی س.م.، قنبری ع.، کاشی ع.، و شرفی ی. بررسی کالوس­زایی و باززایی در خربزه (Cucumis melo L.)  رقم ایوانکی 16
15-13 شهریور
1391
مشهد سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران علیرضا قنبری، یاور شرفی،امیر محمد ناجی، آیت ا.. رضایی‌نودهی، علائدین کردنائیج و احد جمشیدی تاثیر کومارین وBAP  در تولید ریزغده­های سیب­زمینی رقم کایزر به روش درون­شیشه‌ای 17
15-13 شهریور
1391
مشهد سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران آرش اميدي، علي وطن پور ازغندي، عليرضا قنبري ، محمد رضا صفرنژاد و ناصر بوذري توليد هسته­هاي عاري از ويروس دو رقم شليل در شرايط درون­شيشه­اي 18
15-13 شهریور
1391
مشهد سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران احد جمشیدی، علیرضا قنبری، یاور شرفی ، فاطمه بینا و محمد مالکی نژاد. ریزازدیادی گیاه استویا Stevia rebaudinaبه روش درون­شیشه­ای 19
15-13 شهریور
1391
مشهد سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران نصيبه شايگان، ستار طهماسبي انفرادي، عليرضا قنبري ، محمد ضعيفي زاده  ومحمدحسين فتوكيان بررسي تنوع پروتئيني ژنوتيپ­هاي زيتون از طريق الكتروفورز پروتئين­هاي ذخيره­اي دانه 20
15-13
شهریور 91
مشهد سومين همايش ملي بيوتکنولوژي کشاورزي ايران نصيبه شايگان، علیرضا قنبری ، ستار طهماسبي انفرادي،  محمد ضعيفي زاده  ومحمدحسين فتوكيان بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي زيتون ايراني از طريق نشانگرهاي مرفولوژيكي 21
17
اردیبهشت93
اصفهان سومين کنفرانس ملي فیزیولوژی گیاهی ایران یاور شرفی، علیرضا قنبری و امیرمحمد ناجی اثر سمی مس روی جوانه­زنی و رشد گرده چند رقم گیلاس 22
17 اردیبهشت
1393
اصفهان سومين کنفرانس ملي فیزیولوژی گیاهی ایران یاور شرفی، علیرضا قنبری و امیرمحمد ناجی اثرات عنصر سنگین سرب روی جوانه­زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس 23
20 اسفند 1393 تهران دومين همايش ملي مهندسی و مدیریت کشاورزي، محیط زیست و منابع طبیعی زهرا هادی برزندیق، علیرضا قنبری، اورنگ خادمی و یاور شرفی ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره­های زغال اخته به روش درون­شیشه­ای 24
25 اسفند 1393 تهران کنفرانس بین المللی یافته های نوین، در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست زهرا هادی برزندیق، علیرضا قنبری و امیرمحمد ناجی ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ­های زغال اخته 25
28 و  29
مرداد 94
اردبیل چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم محمد آزاد دل و علیرضا قنبری ارزیابی ارقام میوه­ی به منطقه­ی شهرستان کوثر و خلخال بر اساس ویژگی­های کمی و کیفی 26
28 و  29
مرداد 94
اردبیل چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم اصغر استاجی، علیرضا قنبری و اکبر قربانی تاثیر محلول پاشی جیبرلین برتنک کردن خوشه­های انگور یاقوتی 27
28 و  29
مرداد 94
اردبیل چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم اصغر استاجی، علیرضا قنبری، اکبر قربانی و رقیه اله بخش اثر زمان و تیمار حلقه برداری بر کیفیت انگور یاقوتی 28
28 و  29
مرداد 94
اردبیل چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم رقیه نبی­پور، اسماعیل چمنی و علیرضا قنبری
 
تاثیر پلی­آمین­ها بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه استویا ربائودیانا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون­شیشه­ای 29
28 و  29
مرداد 94
اردبیل چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم رقیه نبی­پور، اسماعیل چمنی، علیرضا قنبری و بهرام فتحی آچاچلویی
 
تاثیر پلی­آمین­ها بر شاخص­های اندازه­گیری گیاه استویا ربائودیانا (Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون­شیشه­ای 30
28 و  29
مرداد 94
اردبیل چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مرضیه داودی، بهروز اسماعیل پور، علی اشرف سلطانی و علیرضا قنبری اثر باکتری محرک رشد گیاهی بر رنگیزه­های فتوسنتزی گیاه ریحان 31
28 و  29
مرداد 94
اردبیل چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مرضیه داودی، بهروز اسماعیل پور، علی اشرف سلطانی و علیرضا قنبری اثر تنش نیکل بر شاخص­های مورفولوژیک گیاه ریحان 32
30 و  31 اردیبهشت 95 تهران اولین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی و علوم دامی جواد ستاروند، علیرضا قنبری، عادل پیرایش و اصغر استاجی بررسی اثرات سه پایه­ی رویشی سیب روی برخی ارقام تابستانه بر اساس صفات مربوط به تنه و برگ 33
30 و  31 اردیبهشت 95 تهران اولین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی و علوم دامی جواد ستاروند، علیرضا قنبری، عادل پیرایش و اصغر استاجی بررسی اثرات تعدادی از پایه­ها­ی رویشی سیب روی سه رقم سیب تابستانه بر اساس برخی صفات مورفولوژیکی در منطقه مشگین­شهر 34
5 June 2016 Batumi-Georgia 3rd
International conferece on research in engineering and technology(REST)
یوسف عطاپور، علیرضا قنبری، اصغر استاجی و میرجلال الدین موسوی Judgihng sweetcherry fruit of Ahar city based on properties of flowers and leaved. 35
5 June 2016 Batumi-Georgia 3rd
International conferece on research in engineering and technology(REST)
یوسف عطاپور، علیرضا قنبری، مهدی محب الدینی و میرجلال الدین موسوی Judgihng numeric of sweetcherry fruit of Afill village based on the properties of fruit quality. 36
11 Augest  2016 همدان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک رحیم موید امینی، علیرضا قنبری، بهروز اسماعیل پور و اصغر استاجی بررسی اجزای شیمیایی اسانس گیاه خیار آب­پران (Ecballium elaterium) از برخی رویشگاه­های طبیعی 37
11 Augest  2016 همدان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک رحیم موید امینی، علیرضا قنبری، و اصغر استاجی بررسی تنوع ژنتیکی خیار آب­پران (Ecballium elaterium) با استفاده از نشانگر ISSR در استان اردبیل 38
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. نوید رضوان­جو، علیرضا قنبری*، مهدی محب­الدینی ، موسی ترابی­گیگلو، حمیدرضا حیدری، بهناز رضازاده
 
ارزیابی تیمارهای مختلف ضدعفونی بر روی ریزنمونه­های زغال­اخته ( Cornus mas L.) منطقه­ی کلیبر در استان آذربایجان­شرقی 39
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. بهناز رضازاده، علیرضا قنبری* ، یونس پور بیرامی­هیر، موسی زارعی،  نوید رضوانجو بررسی تیمارهای مختلف ضد­عفونی بر روی ریزنمونه­های قره­قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) اکوتیپ­های استان اردبیل 40
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. لیلا امیرسیدی، یوسف عباسپور، علیرضا قنبری ، حسن ملکی­لجایر، سجاد سبزی، افشین عزیزی تشخیص رسیدگی سیب قرمز رددلیشز به کمک ماشین بینایی 41
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. لیلا امیرسیدی، یوسف عباسپور، علیرضا قنبری ، حسن ملکی­لجایر، سجاد سبزی، افشین عزیزی تحلیل نوری تصاویر سیب قرمز رددلیشز با کمک ماشین بینایی 42
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. زهرا مهری، یوسف عباسپور، علیرضا قنبری ، حسن ملکی­لجایر، افشین عزیزی بررسی همبستگی شاخصه­های رنگی و بافتی تصویر با رسیدگی محصول گوجه فرنگی 43
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. زهرا مهری، یوسف عباسپور، علیرضا قنبری ، حسن ملکی­لجایر، افشین عزیزی تعیین زمان رسیدگی گوجه فرنگی با استفاده از شاخصه­های رنگی، سفتی، لیکوپن و TSS 44
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. ایرج عزیزی، بهروز اسماعیل­پور، حمیده فاطمی، علیرضا قنبری تاثیر نیتریک اسید بر شاخص­های رشد مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش فلز سنگین کادمیم 45
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. ایرج عزیزی، بهروز اسماعیل­پور، حمیده فاطمی، علیرضا قنبری تاثیر سدیم سلنیم بر شاخص­های رشد مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش فلز سنگین کادمیم 46
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. کریم فرمان پور، مهدی محب­الدینی ،  علیرضا قنبری ، رقیه فتحی بررسی روابط فیلوژنتیکی زغال اخته­های ارسباران با استفاده از داده های مولکولی 47
15-14شهریور 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران کریم فرمان پور، مهدی محب­الدینی ،  علیرضا قنبری ، اسماعیل چمنی ، ملیحه عرفانی ارزیابی تنوع صفات زغال اخته های منطقه ارسباران با استفاده از تحلیل داده­ها 48
26-25 اسفند 1396 دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی کنفرانس  بین اللملی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی عادل پورمحبت، علیرضا قنبری، اصغر استاجی، موسی ترابی­گیگلو، مجتبی فتحی، سمیه فهیم
 
بررسی تنوع ژنتیکی گیاه قره­قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) در  رویشگاه­های مختلف با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR 49
26-25 اسفند 1396 دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی کنفرانس  بین اللملی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی عادل پورمحبت، علیرضا قنبری، اصغر استاجی، موسی ترابی­گیگلو، مجتبی فتحی، سمیه فهیم
 
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت­های گیاه قره­قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) با استفاده از نشانگر مولکولی SCOT 50
26-25 اسفند 1396 دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی کنفرانس  بین اللملی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی بهناز رضازاده، علیرضا قنبری، یونس پوربیرامی هیر، موسی زارعی، نوید رضوان جو
 
بررسی تیمارهای مختلف ضد­عفونی بر روی ریزنمونه­های قره­قاط (Vaccinium arctostaphylos L.) اکوتیپ­های استان گیلان 51
26-25 اسفند 1396 دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی کنفرانس  بین اللملی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی نوید رضوان­جو1، علیرضا قنبری*2، مهدی محب­الدینی3 ، موسی ترابی­گیگلو4، حمیدرضا حیدری5، بهناز رضازاده6
 
ارزیابی تیمارهای مختلف ضدعفونی بر روی ریزنمونه­های زغال­اخته ( Cornus mas L.) منطقه­ی کلیبر در استان آذربایجان­شرقی 52


تاريخ برگزاری

محل برگزاری

نام همایش

نام نويسنده به ترتيب

عنوان خلاصه مقاله

رديف

شهريور
1379
كرج ، ايران. دومين كنگره علوم باغباني ايران قنبري  ع.، كاشي ع. و محمدي ج.  بررسي توليد ريزغده (Microtuber) در شرايط القايي و غيرالقايي، در ارقام سيب­زميني 1
1383 دانشگاه تربيت مدرس دومين همايش علمي و پژوهشي دانشجويان سراسر كشور. اميد بخش‌فرد   م. ا. و قنبري ع. بذر مصنوعي ‹ بيوراكتور ژنوتيپ مطلوب› .
 
2
1383 دانشگاه شاهد دومین همایش گیاهان دارویی. قربانی قوژدی ح. و قنبری ع. کاربرد مهندسی ژنتیک در اصلاح گیاهان دارویی 3
1383 دانشگاه شاهد دومین همایش گیاهان دارویی. فتوكيان م.، قنبري ع.، فيلي زاده ی. و  اسدي ق. اصلاح گیاهان دارویی از طریق جهش 4
.
22th -  25th sept
2009
 
Bangkok, Thailand.
Agricultureal Biotechnology International Conference. قنبری ع. The effects of two kinds of cytokinins ( BAP and Kinetin) on tuberization of potato (cv. Kaiser) by in-vitro 5
.
22th -  25th sept
2009
 
Bangkok, Thailand.
Agricultureal Biotechnology International Conference. قنبری ع. ، ناجی ا. ، فتوکیان م. ، کردنایئج ع.، قربانی ح. و قاسمی م. The effects of coumarin with BAP on microtubers production in potato (cv. Kaiser) by in-vitro 6
.
22th -  25th sept
2009
 
Bangkok, Thailand.
Agricultureal Biotechnology International Conference. ناجی ا.، طالبی ر.،  قنبری ع.، فتوکیان م.، کردنایئج ع.، و فیاض ف. Genetic diversity among chickpea (Cicer arietinum) elite lines based on RAPD and agronomic markers. 7
.
22th -  25th sept
2009
 
Bangkok, Thailand.
Agricultureal Biotechnology International Conference. فتوکیان م.، ناجی ا.، کردنایئج ع.، قنبری ع. ، آگاهی ک. و... Genetic diversity among Iranian accessions of Nigella sativa using agromorphological traits and  electrophoregram of seed storage proteins data. 8
.
22th -  25th sept
2009
 
Bangkok, Thailand.
Agricultureal Biotechnology International Conference. فتوکیان م.، ناجی ا. ، کردنایئج ع.،  قنبری ع. ، حبیبی ح.،  فیلی زاده  ی.، و .... The assay on linkage between SSR markers and loci for cooking quality traits in rice (oryza sativa L.) 9
.
22th -  25th sept
2009
 
Bangkok, Thailand.
Agricultureal Biotechnology International Conference. کردنایئج ع.، فتوکیان م.، ناجی ا. ، قنبری ع.، نصرا..نجات آ.، شجاعیان آ.، و للی ت. Simulating the effect of terminal drought stress by potassium iodide and its use in mapping QTLs for yield components in bread wheat 10
17-14 اسفند
1389
تهران دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور قنبری علیرضا اثر کومارین با سایتوکنین BAP  در تولید ریزغده های سیب زمنی رقم کایزر بروش درون شیشه ای 11
17-14 اسفند
1389
تهران دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور کبیرهاشمی س. م.، قنبری ع. و کاشی ع. بررسی کالوس­زایی دو رقم خربزه (Cucumis melo L.) ایرانی ایوانکی و زردجلالی در شرایط درون­شیشه­ای (In-vitro) 12
17-14 اسفند
1389
تهران دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور کبیرهاشمی س. م.، قنبری ع.، کاشی ع. و هادوی ا. باززایی گیاهچه از کالوس­های مورفوژن در دو رقم خربزه (Cucumis melo L.) ایرانی ایوانکی و زردجلالی در شرایط درون­شیشه­ای 13
 
15 , 16  May 2013
تهران 2 nd
 National Congress on Medicinal Plants
 
فاطمه بینا، علیرضا قنبری  و مصطفی آقایزاده Effect of temperature and Rosemary (Rosmarinus officinals L.) essential oils in potato sprout inhibition and tuber quality after post harvest. 14
16-17 August, 2017 University of Mohaghegh Ardabili 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. Pourbeyrami Hir  Y, Ghanbari A,  Jun M. Flower circumference and flower number QTLs position in recently OO lily population 15
3-5 January, 2018 Tarbiat Modares University- Tehran The 7th conference on Bioinformatices. Mohebodini M, Farmanpour K, Ghanbari A,  Chamani E. Fathi R. Assessment of population structure in cornelian cherry genotypes using bioinformatics structure 2.3.4. software 16
:: ::