اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد 83-84
معاون پژوهشی   دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد 85-88
مدیر گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد 87-92
مدیر گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی 94-96
  مدیر گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی از 96/1/15
:: ::