اعضا - علیرضا قنبری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علیرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

رديف

عنوان رشته تحصيلي و گرايش

مقطع

سال اخذ مدرك

دانشگاه

1- علوم باغبانی کارشناسی 1370 تهران
2- علوم باغبانی کارشناسی­ارشد 1374 تهران
3- علوم باغبانی- اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه دکتری تخصصی (Ph.D) 1382 تهران
:: ::