اعضا - سعید ورامش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید ورامش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
پایان نامه کارشناسی ارشد:
مهسا رنجبر ارزيابي روند تغييرات مرز رويشي جنگل در ارتفاعات استان گيلان  با استفاده از سنجش از دور  راهنماي دوم
معصومه دهقان برآورد بيومس و ذخيره کربن در جنگل­ شهري تبريز با استفاده از سنجش از دور راهنماي اول
مهدي اسدالهي ارزيابي اکولوژيکي صنوبرکاري هاي منطقه صومعه سرا استان گيلان راهنماي اول


 
محمد مسلم لو ارزیابی کمی ساختار جنگلی ارس ذخیره گاه جنگلی زری شهرستان خوی راهنماي دوم
فروغ مسرت تاثير فعاليت­هاي چوبکشي زميني بر  خصوصيات خاک جنگل­هاي اسالم گيلان راهنماي دوم


رساله دکتری:
خديجه ميکائيلي امکان­سنجي اعمال يا عدم اعمال جايگزيني محصولات پر بازده در شرايط تغيير اقليم با تعيين الگوي کشت پايدار در حوضه درياچه اروميه راهنماي دوم
:: ::