اعضا - سعید ورامش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید ورامش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
مقطع تحصيلي رشته تحصيلي دانشگاه سال اخذ مدرك
کارداني تکنولوژي جنگلداري رازي کرمانشاه 1382
كارشناسي علوم جنگل علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان 1384
كارشناسي ارشد علوم جنگل تربيت مدرس 1388
دکتري علوم جنگل تربيت مدرس 1395
:: ::