اعضا - سعید ورامش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید ورامش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
     1- ورامش. س، حسيني. س م.1387. اهميت ترسيب کربن در کاهش تغييرات اقليمي حاصل از آلودگي کلان­شهرها. اولين کنفرانس بين­المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم­هاي خزري. دانشگاه مازندران.
    2- ورامش. س، حسيني. س م، ملکي ک. 1387. پتانسيل جنگل شهري در کاهش گازهاي گلخانه­اي و حفظ انرژي. اولين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست. پژ.هشگاه مواد و انرژي. تهران. 
    3- ورامش. س، حسيني. س م، عبدي ن.1388. ترسيب کربن، راهکاري در کاهش بحران­هاي زيست محيطي. همايش منطقه­اي کشاورزي محور رشد و توسعه. دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.
    4- ورامش. س، حسيني. س م، عبدي ن.1388. برآورد مقدار ترسيب کربن خاک در جنگل شهري. همايش تخصصي محيط زيست. دانشگاه تهران.
    5- ورامش. س، حسيني. س م، عبدي ن.1388. اثربخشي ترسيب کربن خاک توده­هاي جنگل­کاري شده در بهسازي و حفاظت خاک. يازدهمين کنگره علوم خاک. دانشگاه گرگان.
    6- ورامش. س، حسيني. س م، عبدي ن.1389. جنگل­کاري، راهکاري مناسب براي افزايش ترسيب کربن، کاهش گرمايش جهاني و تعديل بحران تغيير اقليم. دومين کنفرانس بين­المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم­هاي خزري. دانشگاه مازندران.
    7- ورامش. س، طبري . م. 1389. احياي جنگل­هاي جلگه­اي مخروبه اکوسيستم خزري با استفاده از گونه بلند­مازو. دومين کنفرانس بين­المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اکوسيستم­هاي خزري. دانشگاه مازندران.
    8- ورامش. س، حسيني. س م، عبدي ن. 1390. اثرات جنگل­کاري بر ترسيب کربن خاک و احياي اراضي باير. دوازدهمين کنگره علوم خاک  ايران. تبريز، 12 الي 14 شهريور 1390.
 9- دهقان م، ورامش س، سفيدي ک، دباغ نيکوخصلت س. 1397. برآورد بيومس و ذخيره کربن در جنگل­هاي شهري با استفاده از سنجش از دور. اولين همايش ملي جنگل­هاي ايران، پژوهش و توسعه. اروميه.
10- ورامش س، روحنواز ز، عباسي س. 1397. نقش خاک در جذب و انتشار گازهاي گلخانه­اي. سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.
11- ورامش س، حيدري­نيا س، علي­اکبري آ. 1397. اثرات تغيير کاربري اراضي بر ويژگي­هاي خاک. سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري.
12- ورامش س، سياهي س، موسوي و، شهامتي­نژاد ع. 1397. بررسي ساختار، اجزاء و اهميت مواد آلي ذره­اي خاک. سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري.
13- ورامش س، رنجبر پايدار م، شرري م، سفيدي ک، احمدي م. 1397. بررسي عوامل موثر بر مرزهاي رويشي در جنگل­هاي کوهستاني. سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.  
 14- دهقان م، ورامش س، سفيدي ک، دباغ نيکوخصلت س. 1397. روش­هاي ارزيابي جنگل شهري. چهارمين کنفرانس بين المللي توسعه کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري ايران.
15- ورامش س، سياهي س، موسوي و. 1398. تأثيرتغييرات اقليمي بر تشکيل و تحول خاک. اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.
16- ورامش س، دهقان م، 1398. پتانسيل جنگل شهري در کاهش آلودگي آب، خاک و هوا. اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.
17- ورامش س، روحنواز ز، محترم.س.، عباسي س. 1398.  تاثير جنگل شهري بر حفظ و ذخيره انرژي. اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.
18- شريف­نژاد. ط.، خاوريان. ح.، ورامش. س. 1398. تحليل الگوريتمهاي مختلف سنجش از دور مورد استفاده در کشف مناطق آتش. اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.
19- شريف­نژاد. ط.، خاوريان. ح.، ورامش. س. 1398. قابليتهاي سنجش از دور در پايش آتشسوزي­هاي عرصه­هاي منابع طبيعي. اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفرانس ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست.
 
:: ::